مقاله بازاريابي رابطه مند، رويکردي براي بهبود رضايت مشتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم 1388 در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه 63 تا 82 منتشر شده است.
نام: بازاريابي رابطه مند، رويکردي براي بهبود رضايت مشتري
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي رابطه مند
مقاله اعتماد
مقاله تعهد
مقاله مديريت تعارض
مقاله ارتباطات
مقاله شايستگي
مقاله رضايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبريان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: براري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها با درکي که از اهميت رضايت مشتري کسب کرده اند، به تدريج در حال فاصله گيري از بازاريابي سنتي و گرايش به سمت بازاريابي رابطه مند مي باشند. با توجه به اهميت اين رويکرد براي سازمان هاي امروزي، اين مقاله ارتباط بنيان هاي بازاريابي رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مديريت تعارض و شايستگي را با رضايت مشتري از خدمات بانکي مورد بررسي قرار داده است. مقاله حاضر يک مطالعه توصيفي است که به روش همبستگي از نوع رگرسيون چند متغيره انجام شده است و جامعه آماري آن 160 نفر از مشتريان بانک سامان در شهرستان اصفهان مي باشد. ابزار گردآوري داده ها در اين تحقيق پرسشنامه و داده ها نيز با روش رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که به ترتيب الويت، شايستگي (253/0)، ارتباطات (204/0)، اعتماد (136/0) و مديريت تعارض (095/0) بر رضايت مشتري از خدمات بانک سامان رابطه داشته، اما تعهد رابطه معناداري با رضايت آن ها نداشته است.