مقاله بازدارندگي سودوموناس هاي فلورسنت عليه گالزايي نماتد Meloidogyne javanica روي گوجه فرنگي در شرايط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند 1389 در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه 177 تا 198 منتشر شده است.
نام: بازدارندگي سودوموناس هاي فلورسنت عليه گالزايي نماتد Meloidogyne javanica روي گوجه فرنگي در شرايط گلخانه
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله سودوموناس هاي فلورسنت
مقاله گال ريشه گوجه فرنگي
مقاله نماکور Meloidogyne javanica

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرميان غلام
جناب آقای / سرکار خانم: تنهامعافي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نژاد سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ريزوسفر بوته هاي گوجه فرنگي و درختان زيتون استان هاي گلستان، گيلان (منطقه رودبار) زنجان و قم نمونه هاي خاک جمع آوري شد. از اين نمونه ها باکتري هاي جنس Pseudomonas روي محيط کشت King’s B جدا و ويژگي هاي فنوتيپي آن ها بررسي گرديد. همه استرين ها روي محيط King’s B رنگ فلورسنت توليد نموده و ويژگي هاي آرژنين دي ‏هيدرولاز، رشد در چهار و 41 درجه سانتي گراد و اکسيداز در آن ها مثبت بود. بيشتر استرين ها نيترات را احيا و ژلاتين را ذوب کردند ولي قادر به ايجاد واکنش فوق حساسيت در توتون، توليد لوان روي محيط آگار غذايي حاوي %5 ساکاروز و فعاليت پکتوليتيکي روي حلقه‏ هاي سيب زميني نبودند. مايع فيلتر شده از کشت 48 ساعته استرين ها در محيط کشت مايع King’s B تهيه شد. اثر نماتدکشي اين مايع روي لاروهاي تازه تفريخ شده Meloidogyne javanica در شرايط آزمايشگاه بررسي شد. نتايج نشان داد که در شرايط آزمايشگاه در مجموع بيش از %60 از استرين هاي مورد بررسي توانستند درصد قابل توجهي از نماتدها (بيش از%50 ) را کنترل کنند. اثر نماينده استرين هاي با بازدارندگي بالا به همراه نماتدکش نماکور گرانول %10 روي توليد تخم، تعداد لارو و نماتد بالغ توليد شده، گالزايي نماتد و وزن تر ريشه و اندام هاي هوايي گياه گوجه فرنگي در شرايط گلخانه بررسي شد. در شرايط گلخانه تعداد کل تخم، لارو، ماده بالغ و تعداد گال تشکيل شده روي ريشه هاي گوجه فرنگي تفاوت معني دار نشان داد. بالاترين ميزان تخم، لارو و ماده بالغ و تعداد گال تشکيل شده روي ريشه گياهان شاهد بود. کمترين آنها در گياهان تيمار شده با Pseudomonas fluorescens استرين 99 بود. بين تيمارها از نظر وزن تر ريشه و اندام هاي هوايي گوجه فرنگي اختلاف معني داري وجود نداشت ولي با شاهد تفاوت نشان دادند. تيمار شاهد داراي بالاترين ميزان وزن تر ريشه و اندام هوايي بود.