مقاله بازسازي معنايي تغييرات خانواده به شيوه نظريه زمينه اي: (مطالعه موردي: ايلات منگور و گورک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 309 تا 330 منتشر شده است.
نام: بازسازي معنايي تغييرات خانواده به شيوه نظريه زمينه اي: (مطالعه موردي: ايلات منگور و گورک)
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسازي
مقاله تغييرات خانواده
مقاله ايلات منگور و گورک
مقاله گذار نسبي
مقاله تفسيرگرايي اجتماعي
مقاله نظريه زمينه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي حاضر از رويکرد تفسيرگرايي اجتماعي به بازسازي معنايي تغييرات خانواده در ميان ايلات گورک و منگور شهرستان مهاباد از منظر ساکنان آن سامان مي پردازد. رويکرد تفسيرگرايي اجتماعي با تاکيد بر بينش ساخت گرايانه اجتماعي بر اين باور است که کنشگران اجتماعي نقش اصلي در ساخت و بازسازي زندگي اجتماعي خود ايفا کرده و به گونه اي بازانديشانه و آگاهانه در برابر محيط و تغييرات آن انديشيده و عمل مي کنند. دو ايل مورد بررسي از ايلات مهم ساکن در شهرستان مهاباد بوده و داراي زندگي روستايي هستند. روش شناسي پژوهش حاضر، روش شناسي کيفي است و از روش قوم نگاري و تکنيک مشاهده و مصاحبه عميق براي انجام عمليات تحقيق استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و ارايه نظريه نهايي از روش نظريه زمينه اي (GT) استفاده شده است. يافته هاي بدست آمده شامل هفت مقوله عمده به اين شرح مي باشند که عبارتند از: متعين هاي سـاختاري، خـانواده درون انتظام، ورود عنـاصر نـوسـازي، خـانـواده برون انتظام، توانمندي، تضعيف سنت ها، برون فرهنگ يابي. مقوله هسته اين بررسي «گذار نسبي» است که مقولات عمده فوق را در برمي گيرد.