سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وهاب نفیسی – گروه مهندسی، نقشه برداری ، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، گرو
غلامرضا جودکی – گروه مهندسی، نقشه برداری ، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، گرو

چکیده:

تاکنون روشهای متعددی به منظور کنترل حرکات پوسته زمین معرفیبه کار گرفته شده است که از جمله آنها می توان به استفاده از مشاهدات ژئودتیکی و یا استفاده از داده های INSAR اشاره نمود. خروجی هر کدام از روشها بنابر مورد، جابجایییا کرنش می تواند باشد. در این مقاله روشی ارائه گردیده است که با استفاده از فیلترهای عددی و بطور مشخص فیلتر وینیر و با پردازش داده های ایستگاه های دائمی سیستم تعیین موقعیت جهانی، بتوان به مقدار جابجایی ها برای یک منطقه مشخص دست یافت. ایده اصلی در اینروش این است که در مناطقی که متاثر از پدیده های ژئودینامیکی و تکتونیکی هستند، جابجایی های ناشی از این عوامل را می توان به عنوان خطاهای سیستماتیک عمده موثر بر روی مشاهدات در نظر گرفت. اینروش بصورت مطالعه موردی بر روی مشاهدات ایستگاه های IGS در چند منطقه اعمال گردیده و نتایج ارائه شده است. نتایج ارائه شده موید کارایی این روش به منظور بازیابی حرکات موجود در یک منطقه است.