سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صادقی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر )
فرهاد بهافرید – معاونت امور برق و انرژی، وزارت نیرو
سیدمرتضی موسوی آرا – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)

چکیده:

فشار بالای گاز طبیعی قبل از مصرف در نیروگاهها، صـنایع و شهرها بوسیله ایستگاههای تقلیل فشـار کـاهش مـی یابـد . در برخی موارد کاهش دمای گاز در حین انبساط به حدی اسـت که باید آن را قبل از ورود به ایستگاه با مصرف سوخت گـرم نمود تا از یخ زدن گاز در خروجی ایستگاه جلوگیری شود . می توان با نصب یک تـ وربین انبسـاطی بـه مـوازات ایسـتگاه تقلیل فشار گاز علاوه بر کاهش فشار گاز، این انـرژی ا تلافـی را بازیافت نمود ه و برق تولید نمـود . فشـار و دمـای گـاز در خروجی و ورودی توربین همانند ایستگاه تقلیل فشـار اسـت . گاز در حین انبساط در توربین انبساطی بـه شـدت سـرد مـی شود و باید آن را قبل از ورود به توربین انبساطی گرم نمود تا دمای خروجی در حد مناسـب بـاقی بمانـد . ایـن کـار باعـث افزایش توان تولیدی نیز می گردد .
یک برنامه کامپیوتری ( فرترن ) نوشته شده که قادر است رفتـار گاز طبیعی ( به عنوان مخلوط چند گاز ) را در فشار بـالا شـبیه سازی و توان الکتریکی تولیدی به وسیله تـوربین انبسـاطی و انرژی لازم برای پیش گرمایش را محاسبه نماید . ایستگاه تقلیل فشار گاز داخلی نیروگاه بیستون کرمانشاه بـرای تولید توان الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت و نشان د اده شد که توان تولیدی می تواند به بیش از 8 MW برسد