سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سهراب صادقی – مربی پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب گلستان
قربان علی روشنی – استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب گلستان

چکیده:

کاربرد صحیح و علمی کودهای شیمیایی برای حصول شرایط بهینه در بهـره وری از منـابع آب و خـاک منـوط بـه شـناخت کامل حاصل خیزی خاک، ت عیین نیاز گیاه به عناصر کودی پر مصرف و کم مصرف در شرایط مختلف اقلیمی و محیط هـای کشت و سعی در تلفیق و اصلاح عوامل رشد به منظور برداشت حداکثر محصول به طـور مـستمر اسـت ).2) بـه منظـور تهیـه نقشه های رقومیحاصل خیزی خاک برای اراضی زراعی در نواحی مختلف استان گلستان، 1572 نقطه که به طور تقریبـی به سطحی معادل 560 هزار هکتار تعلق دارند، نمونه های خاک تهیه و آزمایش هایی برای آنها ترتیب داده شد . بـا اسـتفاده از نتایج آزمایشگاهی، در سامانه اطلاعات جغرافیاییبرای عوامل مورد مطالعه نقشه های موضوعیبا عوارض نقطـه ایتهیـه گردید . این خصوصیات که مربوط به 30 سانتی متر خاک سـطحی مـی باشـند، شـامل فـسفر و پتاسـیم قابـل جـذب، هـد ایت الکتریکی، بافت، مقدار کربن آلی، آهک، رس، و سلیت است . پس از تهیه نقشه اولیه، با مطالعات صحرایی محدوده منطقه مطالعاتی تعیین و رقومی شد . با استفاده از روش های آماری و امکانات رایانه ای، با نقشه محدوده مطالعاتی، هر لایه نقطـه ای به یک لایه سطحی تبدیل گردید . در ه ر یک از این نقشه ها هر محدوده، نشان دهنده سـطحی از منطقـه مطالعـاتی بـا دامنـه تعریف شده در راهنمای نقشه است . به منظور افـزایش امکـان اسـتفاده از نقـشه هـای حاصـل خیـزی، اطلاعـات و نقـشه هـای موضوعی مانند نقشه راه های استان، موقعیت شهرها، مرز شهرستان ها، شاخه های اصـ لی و فرعـی رودخانـه هـا ( گرگـان رود، اترک و قره سو ) ، خطوط تراز 1 و اطلاعات دیگری از قبیل موقعیت سدهای استان، به نقـشه هـای تهیـه شـده در مراحـل قبـل افزوده شد . پس از تهیه و تکمیل نقشه ها، مساحت واحدهای تفکیک شـده محاسـبه گردیـد . بـرای اسـتفاده سـریع تـر، ارقـام تقریبی مربوط به سطح ک ل ( سطح مطالعه شده ) ، سطح واحدهای تفک یک شده برای هر عامـل مـورد مطالعـه و درصـد آنهـا نسبت به سطح کل به صورتجدول ارائه شده است . در آخر نقشه های خروجی با مقیاس 1:1/000/000 به همراه نرم افزار و اطلاعات حاصله به بخش های مختلف ارسال گردید .