سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف شاهی – استادیار گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد کریمی ورزرد علیا – کارشناس ارشد حمل ونقل، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترها در ارایه با کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی، زمان ارایه این خدمات است. محلپایگاه های خدمات فوریتهای پزشکی نقش بسیار اساسی درکاهش زمان پاسخ بهتقاضا دارد، و از این رو، مکانیابی این پایگاه ها در سطح شهرها به خصوص کلانشهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تعیین محل و تعداد پایگاه ها و آمبولانسها با استفاده از مدلهای مکانیابی صورتمی پذیرد. هدف این مدلها عمدتا بدست آوردن حداکثر پوشش تقاضا در سطح شهر با توجه بهمحدودیتزمان و بودجه است. برای کاربرد این مدلها در یک شهر بزرگ احتیاج به اطلاعات اولیه ای وجود دارد که برآورد این اطلاعات یکی از گامهای مهم و اساسی در مکانیابی خدمات فوریتهای پزشکی است. دراین مقاله سعی شده است تا نحوه تعیین پارامترهای مدلهای مکانیابی در یک شهر بزرگ نشان داده شود، بدین منظور شهر مشهد به عنوان مطالعه موردی انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت.