سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران
سمیرا ملک محمدی گلسفید – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اظلاعات و تجارت الکترونیک دانشگاه علم و ص
سمیه علیزاده – دانشجوی دکترا مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

بخشبندی یکی از مباحث مطرح در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری است . در این تحقیق داده های صادرات کشورمان در طی 14 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و به کمک ابزارهای داده کاوی شباهت رفتار صادرات کشورمان به کشورهای دیگر سنجیده شدهاست . تابع سنجش شباهت رفتار کشورها براساس مفاهیم قواعد انجمنی تعریف گردیده است و براساس این تابع به کمک الگوریتمKmeans خوشه بندی صورت گرفته است، کشورهای مشابه در یک بخش قرار گرفته اند . سپس با استفاده از مدلRFM هر بخش تحلیل شدهاست و سیاستهای بازاریابی مناسب با آن بخش تبیین گردیدهاست