سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا راشکی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
عبدالرسول تلوری – دانشیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
نادر نورا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

برای برنامه ریزی اصولی جهت کاهش یا مهار فرسایش خاک لازم است تا از مقدار فرسایش و الگوی توزیع فضایی و زمانی رسوبات در سطح حوزه اطلاع کسب شود . [1] برآورد فرسایش و رسوب به دلیل نبود آمار و اطلاعات کافی یکی از مسائل مهم در حوزه های آبخیز می باشد . بنابراین لازم است برای دستیابی به مقدار کمی فرسایش و رسوب از مدلهای تجربی ارائه شده در این زمینه استفاده نمود . روشهای فعلی برآورد فرسایش و رسوب اغلب به صورت یکپارچه استفاده می شوند . [2] بنا براین لازم است تا توزیع فضایی مقدار فرسایش و رسوب در حوزه ها برآورد گردد . تلفیق مدلهای توزیعی فرسایش و رسوب درمحیط GIS اجازه می دهد تا به سرعت و تقریبا ساده توزیع مکانی فرسایش خاک و رسوبات تحویلی برآورد گردددر این تحقیق مدل جهانی تجدید نظر شده تلفات خاک ( RUSL) برای برآورد مقدار فرسایش خاک و مدل توزیعی تحویل رسوب ) ) SEDD برای برآورد نرخ تحویل رسوب ) ) SDR در محیط GIS و در سطح پیکسلهای نقشه های رقومی شده بصورت توزیعی مورد بررسی قرار گرفت . ترکیب این مدلها باGIS ضمن بررسی دقیق تغییرات مکانی عوامل موثر در فرسایش، توزیع مکانی رسوبات حمل شده را نیز برآورد میکند