مقاله برآورد اثرات ژن و تركيب پذيري عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) به روش تلاقي ديالل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 143 تا 149 منتشر شده است.
نام: برآورد اثرات ژن و تركيب پذيري عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) به روش تلاقي ديالل
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله ترکيب پذيري خصوصي
مقاله ترکيب پذيري عمومي
مقاله تلاقي ديالل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگر ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برآورد ميزان تركيب پذيري و نوع عمل ژن در تعدادي از صفات كمي از تلاقي ديالل بين 5 ژنوتيپ مختلف برنج به عنوان والد استفاده شد. والدها و نتاج حاصل از تلاقي نيمه ديالل آنها به منظور بررسي 7 صفت كمي در قالب يك طرح بلوك كامل تصادفي در سه تكرار در سال 1386 در ايستگاه تحقيقات برنج كشور معاونت آمل مورد ارزيابي قرار گرفتند. ميانگين مربعات ژنوتيپ ها براي كليه صفات از نظر آماري در سطح 1% معني دار شد. معني دار بودن تركيب پذيري عمومي و همچنين تركيب پذيري خصوصي براي كليه صفات وجود اثرات افزايشي و غيرافزايشي را در كنترل صفات مربوطه نشان مي دهد. همچنين غير معني دار شدن نسبت MS (GCA)/MS (SCA) براي تمامي صفات به جزء وزن هزار دانه، نشان دهنده اهميت بيشتر اثرات غير افزايشي نسبت به اثرات افزايشي ژن هاي كنترل كننده صفات مورد مطالعه مي باشد. در مجموع، والدين دشت، ندا و بينام بهترين والد از نظر تركيب پذيري عمومي و تلاقي هاي دمسياه مشهد×بينام و بينام ×IR62871-175-1-10 بهترين دورگ از لحاظ تركيب پذيري خصوصي براي عملكرد و اجزاء وابسته به آن مي باشند.