سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کشاورزی و منابع ط
سیدحسن حافظیان – هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مصطفی صادقی – هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
سیما ساورسفلی – دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام

چکیده:

در این مطالعه، اجزاء واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش (TWW/EJ) در دوره های زایش اول تا چهارم، توسط رکوردهای 4327 راس بره نژاد زل که طی 8 سال (1381 تا 1388) توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع آوری شده بود، تخمین زده شدند. برآوردها با روش حداکثر درستنمائی محدود شده (REML) و بر اساس مدل حیوانی یک متغیره و مدل رکوردهای تکرار شده انجام شد. میانگین صفات مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش در دوره های زایش اول تا چهارم به ترتیب 63/19، 38/19، 92/19 و 31/19 کیلوگرم بود. همچنین وراثت پذیری این صفات برای دوره های زایش اول تا چهارم به ترتیب 252/0، 192/0، 019/0 و 087/0 برآورد شدند. به طور کلی روند خاصی در وراثت پذیری ها از دوره اول تا چهارم دیده نشد. میزان وراثت پذیری ها در دوره های اول و دوم نسبتاً بالا، در دوره چهارم پایین و در دوره سوم بسیار پایین بود. برآورد وراثت پذیری و تکرارپذیری حاصل از تجزیه و تحلیل رکوردهای تکرار شده برای صفات مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش نیز به ترتیب برابر 151/0 و 161/0 بود