سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبیر اشکپور مطلق – دانشجوی دوره دکترای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهرداد مصطفی زاده – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

همگرایی صفحه های عربی و اوراسیا که در راستای شمال- شمال شرقی جهت یافته است ، موجب تمرکز کوتاه مدت و دراز مدت تنش در سراسر پهنه ایران می گردد. تنشها در مناطق مختلف با آهنگهای متفاوتی متمرکز و آزاد می شوند. مطالعه زمینلرزه های به وقوع پیوسته از دیدگاههای مختلف و جمع بندی نتایج حاصل از اینگونه مطالعات می تواند در برآورد پتانسیل لرزه خیزی و خطرات مرتبط با زمینلرزه ها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از رهیافتهای مطالعه لرزه خیزی در یک منطقه، مطالعه دگرشکلی پوسته ناشی از وقوع زمینلرزه ها است . به این منظور ما با
استفاده از داده های تاریخی و دستگاهی زلزله های با بزرگای متوسط به بالا به مطالعه دگرشکلی نسبی پوسته در شرق ایران ) اطراف دشت لوت( با کمک محاسبه تانسور استرین زلزله های به وقوع پیوسته در منطقه از سال 734 میلادی تا کنون پرداختیم .
نتایج اولیه این پروژه حاکی از توزیع غیریکنواخت استرین در اطراف دشت لوت است و در یک جمعبندی کلی میتوان به این موضوع اشاره نمود که عمده استرین این ناحیه در بخش شمالی و درامتداد گسلهای با روند شرقی- غربی متمرکز می شوند، علاوه بر این در بخش میانی کناره شرقی لوت، پهنه گوک، سیستم گسلی شهداد و انتهای شمالی گسل نایبند نیز شاهد تجمع استرین و در نتیجه دارای پتانسیل لرزه خیزی هستند. مولفه های میدان استرین در دشت لوت حاکی از عدم فعالیت لرزه خیزی در این منطقه از ایران است.