مقاله برآورد تغييرات پوشش و كاربري اراضي با استفاده از تكنيک هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز تنگ بستانک شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه 101 تا 111 منتشر شده است.
نام: برآورد تغييرات پوشش و كاربري اراضي با استفاده از تكنيک هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز تنگ بستانک شيراز)
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير كاربري اراضي
مقاله درصد پوشش
مقاله لندست
مقاله سنجش از دور
مقاله سيستم اطلاعات جغرافياي
مقاله حوزه تنگ بستانک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: نوحه گر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف ارزيابي تغييرات درصد پوشش و كاربري اراضي در فاصله زماني 1988 تا 2005 در حوزه آبخيز تنگ بستانک استان فارس انجام شد. براي اين منظور در ابتدا با استفاده از تصاوير ماهواره هاي LANDSAT و IRS، نقشه درصد پوشش گياهي تهيه و با اصلاح خطاهاي ژئومتري، راديومتري و اختلاف فصل تصويربرداري، بهترين تركيب باندي انتخاب و نقشه كاربري اراضي با استفاده از الگوريتم حداكثر احتمال تشابه و طبقه بندي نظارت شده تهيه شد. صحت نقشه هاي توليدي با آزمون صحت كلي و كاپا تعيين گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه اراضي باير از 0.05 به 0.21 درصد و ديمزارها از 0.51 به 1.65 درصد افزايش، در مقابل جنگل با زيراشكوب مرتع متوسط از 40.7 به 12.33 درصد كاهش سطح داشته است كه معادل 2267.38 هكتار از سطح حوزه مي باشد و مراتع مشجر متوسط از 4.06 به 3.61 درصد كاهش يافته است. نقشه درصد پوشش گياهي نشان داد كه مراتع با پوشش گياهي متوسط به پوشش گياهي ضعيف تبديل شده و نيز جنگل با زيراشكوب مرتع متوسط به جنگل با زيراشكوب مرتع ضعيف تبديل شده است. تحليل آماري در سطوح 1 و 5% نشان داد طبقات زراعت آبي براي سال 2005 به ترتيب 90.7 و 91.02 درصد و جنگل با زيراشكوب ديم 56.38 و 58.06 درصد از بيشترين و کمترين درصد اطمينان برخوردار است. نقشه سال 1988 در سطوح آماري فوق طبقات زراعت آبي به ترتيب 92.7 و 93.1 و جنگل با زيراشكوب ديم با 55.88 و 58.47 درصد بيشترين و کمترين درصد اطمينان را دارند.