سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد داوودی – استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عباس اکبری اصطهبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

چکیده:

قرار داشتن دامنه ها و شیبهای دارای پتانسیل لغزش در فاصله های گوناگون از کانون زمین لرزه، اهمیت مطالعه تاثیر فاصله از رومرکز زمین لرزه و یا بعبارت دیگر تاثیر قرار گرفتن در میدان نزدیک و میدان دور (far field & near field) زمین لرزه بر ناپایداری دامنه ها و شیبها را آشکار می سازد. به منظور مطالعه تاثیر زمینلرزه های گوناگون بر جابجایی توده لغزشی دامنه ها، نخست مدل ساده ای از دامنه دارای پتانسیل لغزش دره شفارود که در ناحیه البرز قرار دارد، ساخته شد و تحت تاثیر تابش دو دسته موج زمین لرزه ثبت شده در میدان دور و میدان نزدیک زمین لرزه های گزینش شده قرار داده شد.زمین لرزه ها تا حد امکان نزدیک به ساختگاه برگزیده شد. در این راستا، در آغاز بر روی نگاشتهای برگزیده شده فرایندهایی برای بدست آوردن مولفه عمود بر گسل مربوط به هر یک از نگاشتها و همچنین فیلتر نمودن و اصلاح رکورددهای بدست امده انجام گرفت. همه نگاشتهای بدست امده به PGA=0.6g نرمالایز گردید. از سوی دیگر ویژگی های هندسی و پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی لایه های سنگی ساختگاه سد شفارود، دره و زمین لغزهموجود در دامنه سوی چپ سد، در محیط نرم افزار PLAXIS به شکلی ساده شده ، مدلسازی گردید. سپس با برگزیدن نقاطی در توده دارای پتانسیل لغزش و انجام آنالیزهای دینامیکی، پاسخ لرزه ای هر یک از نقاط، محاسبه شد. آنگاه میانگین پاسخ لرزه ای توده لغزنده به هر دسته ازمحرکهای ورودی میدان دور و میدان نزدیک، بدست امد. سپس با بدست اوردن شتاب تسلیم توده لغزشی، محاسبه جابجایی ماندگار با روش نیومارک انجام پذیرفت و مقدارهای بدست آمده برای این جابجایی ها با یکدیگرمقایسه گردید.