مقاله برآورد تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مجموعه تاريخي پاسارگاد و تحليل عوامل موثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاري مشروط (CVM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه 89 تا 111 منتشر شده است.
نام: برآورد تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مجموعه تاريخي پاسارگاد و تحليل عوامل موثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاري مشروط (CVM)
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله کالاي تاريخي
مقاله مجموعه تاريخي پاسارگاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده زكريا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني فسقنديس غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف برآورد تمايل به پرداخت بازديدکنندگان مجموعه تاريخي پاسارگاد با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط(CVM)  و شناخت عوامل موثر بر آن صورت گرفت. براي اين منظور اطلاعات مورد نياز از طريق تکيمل پرسشنامه در ميان شهروندان اصفهان، شيراز و مرودشت جمع آوري گرديد. اين اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادي – اجتماعي بازديدکنندگان، تمايل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمايل به پرداخت بود. عوامل مورد استفاده در تخمين تابع تمايل به پرداخت شامل جنس، تحصيلات، شغل و سن پاسخ دهندگان، درآمد، بعد خانوار، تمايلات زيست محيطي، فاصله و متغير بيانگر تورش نقطه شروع بود.
با توجه به داده هاي به دست آمده براي تمايل به پرداخت افراد که به صورت مقاديردامنه اي، شامل سطوح صفر، 50-20، 100-50، 150-100، 200-150 و300-200 هزار ريال بود از روشهاي پروبيت رتبه اي و توبيت استفاده گرديد. بر اساس يافته ها، متوسط تمايل به پرداخت برابر با 114530 ريال به ازاي هر خانوار به دست آمد.
از ميان عوامل ياد شده اثر جنس، بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمايل به پرداخت افراد حايز اهميت آماري بود. در مورد متغير جنس، مشخص شد که زنان در مقايسه با مردان از تمايل به پرداخت بالاتري برخوردار هستند. همچنين مشخص گرديد افزايش بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمايل به پرداخت افراد اثر مثبت و معني دار دارد. بر اساس تمايل به پرداخت افراد و تعداد بازديدکنندگان، ارزش مجموعه در نزد بازديدکنندگان داخل و مازاد مصرف کننده به ترتيب افزون بر 6640 و 6060 ميليون ريال برآورد گرديد. بر اساس يافته هاي مطالعه، مشخص شد روش ارزش گذاري مشروط از تناسب خوبي براي ارزش گذاري کالاهاي تاريخي برخوردار است.