سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوربخش میرزایی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مرتضی اسکندری قادی – استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه علوم و فنون مازندران
نوید خادم الفقرا – دانشجوی فوق لیسانس رشته سازه دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی برای گستره اصفهان در حد فاصل طول جغرافیایی َ42048 تا َ53024 و 34 مورد مطالعه قرار گرفته و پهنه بندی خطر زمینلرزه در این منطقه انجام شد ه است . . 6´ 31 تا . 18´ عرض جغرافیایی کاتالوگ یکنواختی شامل 9 زمینلرزه تاریخی و 99 زمینلرزه دستگا هی فراهم شده است. مجموعاً 20 چشمه بالقوه ز مینلرزه در گستره مورد نظر تعیین و بیشینه توان لرزه زایی در هر یک از چشمه های بالقوه تعیین گردیده است. با بکار بردن رابطه مناسب و تقسیم گستره به شبکه ای از نقاط به فاصله 0/1درجه طول و عرض جغرافیایی و با استفاده از نرم افزارSeisriskIII برآورد خطر زمینلرزه با در نظر گرفتن مفهوم لرزه خیزی زمینه انجام گرفته و برای این شبکه مقادیر شتاب افقی مورد انتظار از رویداد زمینلرزه در چشمه های بالقوه زمینلرزه برای دوره بازگشت های 475 و 50 سال محاسبه گردیده است.