مقاله برآورد سطح زيان اقتصادي کرم پيله خوار نخود (Heliothis viriplaca (Lep.: Noctuidae در منطقه مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند 1388 در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه 19 تا 32 منتشر شده است.
نام: برآورد سطح زيان اقتصادي کرم پيله خوار نخود (Heliothis viriplaca (Lep.: Noctuidae در منطقه مراغه
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله کرم پيله خوار
مقاله سطح زيان اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي صاحباري فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخود مهم ترين گونه حبوبات است که در تناوب با غلات در استان آذربايجان شرقي کشت مي شود. کرم هاي پيله خوار آفت مهم اين گونه گياهي در ايران و ساير نقاط جهان محسوب مي شوند که همه ساله مقادير زيادي از سموم شيميايي جهت کنترل اين آفات مورد استفاده قرار مي گيرد. جهت تعيين سطح زيان اقتصادي کرم پيله خوار نخود در منطقه مراغه، مطالعاتي از سال 1380 به مدت دو سال انجام شد. دو رقم نخود سفيد جم و بيونيج هر کدام در قطعه زميني به طول 100 و به عرض 10 متر کشت شده و آزمايش ها در 25 رديف مجاور هم در وسط هر قطعه آزمايشي انجام شد. ده رديف نيز در انتهاي هر قطعه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از تخمريزي حشرات ماده در طبيعت، جداسازي بيست و پنج رديف آزمايشي از يکديگر بوسيله تور نازک فلزي به ارتفاع 50 سانتي متر، صورت گرفت تا از جابجايي لارو ها بين رديف هاي آزمايشي جلوگيري شود. براي پيش آگاهي از جمعيت شب پره هاي آفت از تله نوري که به فاصله دور از محل مزرعه نصب شده بود، استفاده شد. ده روز پس از شروع تفريخ تخم ها در مزرعه، شمارش لارو ها در طول 4 متر (معادل يک متر مربع) از هر رديف به طور جداگانه انجام گرفت و عملکرد هر رديف آزمايشي نيز در نهايت برآورد شد. ميزان خسارت وارد شده به وسيله يک لارو، براي ارقام آزمايشي طي دو سال تعيين شد. محاسبات آماري نشان داد که سطح زيان اقتصادي کرم پيله خوار براي رقم جم که رقم غالب منطقه است طي سال با بارندگي زياد (2/382 ميلي متر) 35/0 لارو در متر مربع و در سال با بارندگي متوسط (9/234 ميلي متر) 25/1 عدد لارو در متر مربع مي باشد. سطح زيان اقتصادي براي رقم بيونيج نيز در سال هاي با بارندگي زياد و متوسط به ترتيب 4/0 و 9/1 لارو در متر مربع محاسبه شد.