سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس جوقینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا شکیبایی – دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد

چکیده:

در بسیاری از نظریه های اقتصادی پسانداز داخلی به عنوان عامل کلیدی برای رشد و توسعه اقتصادی،و نیز ظرفیت پسانداز به عنوانتوان بالقوه استفاده نشده آن جامعه معرفی میشود. آگاهی از توان و ظرفیت پسانداز افراد جامعه یکی از عاملهای موثر در تصمیماتو برنامه ریزی های پیش روی سیاستمداران در مسیر توسعه پایدار آن جامعه میباشد. در این تحقیق با استفاده از داده های هزینه ودرآمد خانوارها سعی در تخمین ظرفیت پسانداز خانوارهای روستایی استان گیلان برای هر یک از دهک های درآمدی در سال ۱۳۸۸شده است. همچنین یک مقایسه کلی بین عملکرد نهادهای مالی و ظرفیت پسانداز روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. ظرفیتبرآورد شده پسانداز روستایی استان گیلان برابر یک هزار میلیارد ریال میباشد که این رقم در حدود ۵۹ درصد از درآمدهای مالیاتیاستان، در حدود ۷۷ درصد درآمدهای استان را تشکیل میدهد. نتایج نشان از توان پساندازی بسیار بالا دهک های پایانی خانوارهایروستایی استان گیلان دارد، ولی در کل ظرفیت پسانداز روستایی استان گیلان پایین میباشد چرا فقط یک درصد محصول ناخالصداخلی استان گیلان را تشکیل میدهد که درصد بسیار پایینی است.