مقاله برآورد ميزان سرانه مصرف آب، توليد سرانه فاضلاب و غلظت اكسيژن مورد نياز تجزيه زيست شيميايي آن بر مبناي متغيرهاي درآمد و دماي هواي شهر كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در سلامت و محيط ايران از صفحه 103 تا 110 منتشر شده است.
نام: برآورد ميزان سرانه مصرف آب، توليد سرانه فاضلاب و غلظت اكسيژن مورد نياز تجزيه زيست شيميايي آن بر مبناي متغيرهاي درآمد و دماي هواي شهر كرمانشاه
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرانه آب مصرفي
مقاله سرانه فاضلاب توليدي
مقاله سرانه بار آلي
مقاله درآمد
مقاله آب و هواي كرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اميرپور احسان
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به منظور تعيين ميزان سرانه مصرف آب و تخمين توليد سرانه فاضلاب و سرانه بار آلي و ارتباط كمي آن ها با وضعيت اقتصادي جامعه و شرايط دماي هوا، بررسي آب و فاضلاب شهر كرمانشاه در اين مقاله صورت گرفته است . رابطه آب مصرفي، فاضلاب توليدي و سرانه بار آلي با درآمد ماهيانه خانوارهاي جامعه و دماي محيط برآورد گرديده است. با مطالعه حاضر مي توان قدمي در جهت تعيين الگوي مصرف آب در جامعه برداشت.
روش بررسي: دراين مطالعه توصيفي – تحليلي، متناسب با جمعيت شهر (713000 نفر)، و با توجه به ملاحظات اقتصادي در آمد ماهيانه، سه منطقه (كسري، الهيه و تعاون) با درآمد خوب، متوسط و پايين كه مناطق كاملا مشخص و تعريف شده اي از نظر شهرداري و عرف اجتماعي بوده و معرف سه سطح مورد نظر باشد به عنوان زيرگروه هاي جامعه مورد مطالعه انتخاب گرديد. براي سنجش وضعيت اقتصادي از درآمد ماهيانه، آب مصرفي از كنتور آب، براي فاضلاب توليدي از دبي سنجي و براي سرانه بار آلي از نمونه گيري 24ساعته استفاده گرديد. با توجه به تشابه و تقارب ماه هاي اول و آخر فصول با فصل مماقبل و مابعد آن از نظر دماي محيط، اندازه گيري در طول سال به دو قسمت سرد و گرم اختصاص و انجام گرديد.
يافته ها: مصرف آب سه منطقه كسري،الهيه و تعاون در تابستان (75±398،48 ±291 و 50±188) و در زمستان به ترتيب براي سه منطقه (25±200،35±188 و 48±140 ليتر) تفاوت معني داري نشان داد، ليكن بار آلي هر سه منطقه عليرغم تفاوت ظاهري اختلاف معني داري نشان نداد. سرانه آب مصرفي با وضعيت اقتصادي رابطه معني داري دارد (r=0.988 و PValue=0.0012)، اما ميزان سرانه فاضلاب توليدي مناطق (50±220، 15±204 و 34±170 ليتر) براي شرايط گرم و (21±170، 31±158 و 29±112) براي شرايط سرد، از نظر آماري اختلاف معني داري نشان نمي دهند(r=0.609 و PValue=0.001) و سرانه فاضلاب توليدي تفاوت چشمگيري در سه منطقه نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه تاثير دو پارامتر، درآمد و تغييرات فصلي را بر ميزان سرانه مصرف آب و سرانه توليد فاضلاب، بار آلي قابل تجزيه ميكربي تاييدمي نمايد. مصرف آب و توليد سرانه فاضلاب در شرائط گرم به طور چشمگيري بيشتر از شرايط سرد مي باشد. ارتباط سرانه مصرف آب با درآمد اقتصادي چشمگير، ليكن سرانه توليد فاضلاب، تفاوت محسوسي نشان نمي دهد. همچنين اين مطالعه برآورد ميزان سرانه مصرف آب، وبالتبع آن ميزان سرانه فاضلاب توليدي و ميزان ماده آلي قابل تجزيه زيستي را در رابطه با درآمد اقتصادي و دماي محيط مقدور مي نمايد.