مقاله برآورد نياز واحدهاي حرارتي براي گروه هاي مختلف رسيدگي هيبريدهاي ذرت دانه اي در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 259 تا 284 منتشر شده است.
نام: برآورد نياز واحدهاي حرارتي براي گروه هاي مختلف رسيدگي هيبريدهاي ذرت دانه اي در کرمانشاه
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله GDD ،CHU
مقاله گروه رسيدگي
مقاله تاريخ کاشت و رسيدگي فيزيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوكان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش 20 هيبريد ذرت دانه اي داخلي و خارجي از پنج گروه مختلف رسيدگي در دو فصل زراعي (1386 و 1387) در اسلام آباد کرمانشاه از نظر نياز واحدهاي گرمايي مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور ايجاد محيط هاي مختلف و امکان برآورد نياز حرارتي هر يک از گروه ها، چهار تاريخ کاشت (اول ارديبهشت، 10 ارديبهشت، 25 ارديبهشت و 10 خرداد) در نظر گرفته شد. نتايج حاصل نشان داد که بر اساس نياز حرارتي تا گلدهي، هر دو سيستم درجه روز رشد ( (GDDو واحدهاي حرارتي گياه ( (CHUبرآورد قابل قبولي از واحدهاي حرارتي مورد نياز هيبريدهاي مربوط به گروه هاي مختلف رسيدگي ذرت را برآورد و گروه بندي مشابهي را براي اين هيبريدها ارایه کردند. در هر دو سيستم، هيبريدهاي NS 540 و  OSSK 552  را از گروه بندي اوليه خود (گروه (FAO 500 به گروه ديررس تر (گروه (FAO 600 جابجا نمودند. همچنين هيبريدهاي BC 404 و OSSK 499 از گروه بندي اوليه خود (گروه(FAO 400  به گروه ديررس تر (گروهFAO 500 ) جابجا شدند. بالاخره هيبريد BC 504 از گروه اوليه خود (FAO 500)  به گروه زودرس تر (گروه (FAO 400 جابجا شد. در بررسي نياز حرارتي تا رسيدگي فيزيولوژيک، سيستم CHU روند مشخصي را ارایه نکرد ولي بر اساس سيستم GDD کليه هيبريدها در پنج گروه مختلف رسيدگي قرار گرفتند که با گروه بندي نياز حرارتي تا گلدهي نيز تا حدود زيادي منطبق بود.