سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا،همدان، گروه مکانیک
مریم خلیلی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، گروه مکانیک

چکیده:

یکی از انواع قالبهای پیش فرم در آهنگری قالب بسته، قالب فولر است که برای قطعات طویل مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق، با استفاده از روش اجزا محدود (نرم افزار Ansys) و انجام برخی آزمایشهای مدل ، به مطالعه جریان فلز و نیروی لازم در فرایند فولرینگ چهارضربه ای پرداخته شده و در این ارتباط ، روابط مفیدی نیز به دست آمده است. برای انجام آزمایشهای عملی از سرب به عنوان ماده مدل قطعه و از قالبهای فولادی به عنوان ابزار استفاده شده است. برای به دست آوردن خواص سرب مورد استفاده در آزمایشهای فولرینگ و برآورد ضریب اصطکاک، آزمایشهای مقدماتی فشار و حلقه نیز انجام گردیده است.
پس از مقایسه نتایج حاصل از آزمایشهای عملی و تحلیلهای اجزا محدود و حصول اطمینان از همخوانی مناسب آنها، تصمیم به انجام تحلیلهای عددی بیشتری گرفته شده که در آنها بازه وسیعتری از برخی متغیرهای فرایند در نظر گرفته شده بود. سپس با استفاده از یک نرم افزار آماری و بر اساس نتایج عددی به دست آمده، روابطی برای پیش بینی توزیع طولی و عرضی مواد و همچنین نیروی مورد نیاز برای فرایند فولرینگ چهار ضربه ای به دست آمد. با استفاده از این روباط می توان به سادگی پیش بینی های لازم در مورد میزان ازدیاد طول حاصل از یک قالب فولر و نیز نیروی آهنگری فرایند را انجام داد. در پایان نیز مقایسه ای بین نتایج روابط به دست آمده با نتایج آزمایشهای صورت گرفت و مشاهده شد که نتایج آزمایشها و شبیه سازی های عددی، تا حد خوب و قابل قبولی روابط را تایید می کنند.