سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمد آذرافزا – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد
شهرزاد نیکوبخت – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد
میر علی اکبر نوگل سادات – استاد تمام زمین شناسی-تکتونیک، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور

چکیده:
مهمترین پارامترهای نیرومند زمین که در طراحی های لرزه ای مورد نظر بوده و دارای کاربر مهندسی می باشند، شامل بیشینه مقادیر شتاب، سرعت، تغییر مکان و همچنین طیف پاسخ شتاب است. ناهمگونی ساختمان داخلی زمین، لایه بندی، چین خوردگی ها، گسلش و بطور کل تکتونیک ساختگاه، موج های انعکاسی، شکست مرزی و تبدیل یافته، و همچنین فرآیند پیچیده کاهندگی بر روی تخمین پارامتر های جنبش نیرومند زمین تاثیر می گذارد. به هر حال، معمول ترین پارامتر مورد استفاده، بیشینه مقادیر شتاب جنبش نیرومند زمین (PGA) است که اگر چه نمی تواند پاسخ دینامیکی سازه را جواب گو باشد ولی همیشه افزایش آن معادل با خطر لرزه ای بیشتر برای سازه و بوجود آمدن خرابی های بیشتر است. در این مطالعه، اقدام به برآورد صحیح مقادیر بیشینه شتاب جنبش زمین در محل ورودی، مرکز و خروجی تونل انتقال آب گلاب 2 با کمک روش تعینیASHA گردیده و بر پایه پیشینه لرزه خیزی گستره مورد نظر و مهمترین گسل های شناخته شده در نزدیکی ساختگاه تونل، مقادیر بیشینه پارامتر های جنبش نیرومند زمین در ساختگاه با تکیه بر مدل کاهیدگی کمپل و بزرگ نیا2007 به دو صورت تصحیح شده و تصحیح نشده برآورد شده است و نتایج با مدل زمین لرزه شناور مقایسه شده اند. بر پایه نتایج حاصله، برای سطح حداکثر پذیرفتن MCL، مهمترین سناریوی لرزه ای گسل برزه قلعه-قلعه حوض می باشد که بر اساس روش تعیین DSHA، بیشینه شتاب افقی در ورودی، مرکز و خروجی تونل به ترتیب برابر با 0/47g، 0/43g و0/38g و بیشینه شتاب قائم برابر با 0/31g، 0/28gو 0/24g برای آن محاسبه و پیشنهاد می گردد.