مقاله برتري جانبي مغزي پردازش محرک هاي ديداري کلي – جزيي در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه 3 تا 13 منتشر شده است.
نام: برتري جانبي مغزي پردازش محرک هاي ديداري کلي – جزيي در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برتري مغزي
مقاله ادراك کلي – جزيي
مقاله اختلال وسواسي – اجباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي چنگيز
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شواهد باليني و عصب روان شناختي نشان گر اشكال در مراحل اوليه پردازش محرك هاي كلي – جزيي در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري است. هدف اين پژوهش مقايسه پردازش محرک هاي ديداري کلي – جزيي و برتري جانبي مغزي آنها در بيماران وسواسي و افراد بهنجار بود.
روش: در يك طرح علي مقايسه اي، 18 فرد مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري و 18 فرد بهنجار، كه از نظر متغير هاي سن، جنسيت، ميزان تحصيلات و وضعيت تاهل با گروه بيمار همتا شده بودند، با استفاده از آزمايه کامپيوتري پردازش کلي – جزيي و پرسش نامه هاي افسردگي و اضطراب بك مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها در يک طرح تحليل واريانس مختلط با اندازه گيري هاي مکرر تحليل شدند.
يافته ها: بيماران وسواسي محرک هاي جزيي را به طور نسبي سريع تر از محرک هاي کلي پردازش كرده، در پردازش محرک هاي کلي در نيمکره راست با دشواري روبه رو هستند.
نتيجه گيري: نقص نسبي پردازش محرک هاي کلي در بيماران وسواسي نشان گر عملکرد معيوب اين بيماران در مراحل اوليه پردازش اطلاعات است و احتمال ناکارآمدي نيمکره راست را در اين بيماران مطرح مي کند.