مقاله برخي ويژگي هاي زيست شناسي ماهي گورخري Aphanius sophiae چشمه علي دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم محيطي از صفحه 53 تا 62 منتشر شده است.
نام: برخي ويژگي هاي زيست شناسي ماهي گورخري Aphanius sophiae چشمه علي دامغان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Aphanius sophiae
مقاله توليد مثل
مقاله چشمه علي دامغان
مقاله سن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمال شفق
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه بعضي ويژگي هاي زيست شناسي شامل فراواني طولي و سني، ضريب چاقي، پارامترهاي رشد بر تالانفي، نمايه غدد جنسي، هم آوري و قطر تخمك ماهي گورخري (Aphanius sophiae) چشمه علي دامغان از مهر 1383 تا آبان 1384 مورد بررسي قرار گرفت. نمونه برداري به صورت ماهانه صورت گرفت و 535 نمونه با تور دستي (ساچوك) با چشمه يك ميلي متر صيد شدند. نسبت جنسي ماهيان 1:1.367 به دست آمد. اختلاف معني دار بين نسبت جنسي ماهيان ماده و نر مشاهده شد (χ2=12.877, p=0.000). مطالعه فراواني طولي و سني نشان داد، ماهيان ماده در مقايسه با ماهيان نر به طول بلندتر و سن بيشتري دست مي يابند. ضريب چاقي ماهيان نر به طور معني دار از ماهيان ماده بيشتر بود (F=40.037, p=0.000). دوره رسيدگي جنسي اين ماهيان حدود 6 ماه تخمين زده شد. اوج نمايه غدد جنسي ماهيان ماده ارديبهشت ماه به دست آمد. قطر تخمك ها بين 0.53 تا 2.73 ميلي متر به دست آمد.