مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر دو پاک کننده بر ميزان زبري سطحي دست دندان آکريلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه 84 تا 89 منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي اثر دو پاک کننده بر ميزان زبري سطحي دست دندان آکريلي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاک کننده دست دندان
مقاله زبري سطحي
مقاله رزين آكريلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: بادوند مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: استفاده از محلول هاي پاک كننده و خمير دندان ها از انواع روش هاي رايج براي پاک كردن سطح دست دندان است، که مي توانند باعث افزايش زبري سطحي دست دندان هاي آکريلي گردند.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي اثر دو پاک کننده محلول و خميري بر ميزان زبري سطحي دست دندان پس از کاربرد مسواک بود.
مواد و روش: در اين بررسي آزمايشگاهي، 30 قطعه ديسک آكريلي به قطر 20 و ضخامت 2 ميلي متر ساخته شدند و به گونه اي يکنواخت پرداخت گرديدند. سپس، به صورت تصادفي به سه گروه 10تايي بخش شدند و ميزان زبري سطحي نمونه ها بر پايه Ra اندازه گيري گرديد. گروه نخست، به وسيله دستگاه ويژه تحت سايش با مسواك و خمير قرار گرفتند. گروه دوم، در آغاز تحت سايش با مسواك و آب قرار گرفته و سپس، به مدت 92 ساعت در درون محلول پاک کننده شناور شدند. گروه سوم (گروه شاهد)، تنها تحت سايش با مسواك و آب قرار گرفتند. براي همه گروه ها مسواك با نيروي 200 گرم بر سطح هر نمونه 10.000 بار كشيده شد. سپس، دوباره ميزان زبري سطحي نمونه هاي هر گروه اندازه گيري شد و اطلاعات به دست آمده از طريق آزمون واريانس يک سويه آنوا (ANOVA) و توکي (Post hoc Tukey) بررسي شدند (a=0.05).
يافته ها: در همه گروه ها افزايش زبري سطحي مشاهده گرديد، ولي زبري سطحي ايجاد شده در گروه نخست كه از خميردندان استفاده شده بود در مقايسه با دو گروه ديگر افزايش معناداري داشت (p=0.01)، اما در گروه دوم و سوم تفاوت معناداري ميان زبري سطحي ديده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: مواد پاک کننده دست دندان که به صورت محلول هستند نسبت به گونه خميري، زبري سطحي کمتري ايجاد مي کنند.