مقاله بررسي آلودگي ساليانه گوسفندان به کرم هاي ريوي بر اساس آزمايش مدفوع و مطالعه کشتارگاهي در شهرستان تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه 339 تا 342 منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي ساليانه گوسفندان به کرم هاي ريوي بر اساس آزمايش مدفوع و مطالعه کشتارگاهي در شهرستان تبريز
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله کرم هاي ريوي
مقاله آزمايش مدفوع
مقاله کشتارگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برونکوپنوموني يکي از بيماري هاي مهم گوسفندان در ايران مي باشد که عوامل مختلفي از قبيل باکتري ها، ويروس ها و انگل ها مي توانند سبب بروز آن گردند. به نظر مي رسد که کرم هاي ريوي بيشترين نقش را در بروز اين بيماري در نشخوارکنندگان داشته باشند. اين مطالعه جهت مشخص شدن ميزان آلودگي نشخوارکنندگان کوچک منطقه آذربايجان شرقي به کرم هاي ريوي صورت گرفت. نمونه هاي مدفوع از 1000 راس گوسفند در طول يک سال (250 نمونه در هر فصل) از گوسفندان مناطق مختلف تبريز گرفته شد و در آزمايشگاه توسط دستگاه بر من نوزادان مرحله اول کرم هاي ريوي از آنها جدا گرديد و مورد شناسايي قرار گرفت. همچنين 400 نمونه ريه ضبطي از کشتارگاه صنعتي تبريز در طول همان سال (100 نمونه در هر فصل) تهيه گرديد و در آزمايشگاه کرم هاي بالغ موجود جدا گرديد و با استفاده از کليد هاي تشخيصي مورد شناسايي قرار گرفت. نتايج بررسي نمونه هاي مدفوع نشان داد که 9/56 درصد نمونه ها آلوده به نوزادان کرم هاي ريوي بودند. آلودگي به نوزاد ديکتيوکالوس فيلاريا (9/28 درصد)، پروتوسترونجيلوس روفسانس (7/12 درصد)، مولريوس کاپيلاريس (29 درصد) و سيستوکالوس اکراتوس (4/29 درصد) مشاهده گرديد. آناليزيافته ها با واريانس يک طرفه نشان داد که ميزان آلودگي در فصول مختلف سال اختلاف معني داري دارد (p<0.05). بيشترين ميزان آلودگي در پاييز و کمترين ميزان آلودگي در فصل تابستان مشاهده گرديد. همچنين اختلاف معني داري در ميزان آلودگي مدفوع گوسفندان زير دو سال به نوزادان کرم هاي ريوي نسبت به گوسفندان بالاي دو سال مشاهده گرديد (p<0.05). ميزان آلودگي در گوسفندان نر بيشتر از گوسفندان ماده بود. از مجموع 400 نمونه ريه مورد بررسي، آلودگي به کرم هاي بالغ دکتيوکالوس فيلاريا (34 درصد)، پروتوسترونجيلوس روفسانس (11 درصد) و سيستوکالوس اکراتوس (32 درصد) مشاهده گرديد. اما کرم بالغ مولريوس کاپيلاريس بدست نيامد. همچنين بيشترين ميزان آلودگي به کرم هاي ريوي در فصل پاييز مشاهده گرديد. با توجه به ميزان نسبتا بالاي ميزان آلودگي به نوزادان کرم هاي ريوي در گوسفندان منطقه تبريز اعمال روشهاي پيشگيري و درمان توصيه مي گردد.