مقاله بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي ناحيه 4 شهر اصفهان در سال 1387 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانش و تندرستي از صفحه 24 تا 27 منتشر شده است.
نام: بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي ناحيه 4 شهر اصفهان در سال 1387
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد تغذيه اي
مقاله دانش آموزان راهنمايي
مقاله مدل بزنف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پيرزاده آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بحرينيان نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين بررسي تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي در ناحيه 4 اصفهان است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي و بر روي 120 نفر از دانش آموزان انجام شد. به منظور ارزيابي آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي افراد از پرسش نامه 3 قسمتي (مشخصات دموگرافيک-  آگاهي – مدل بزنف) استفاده شد که 3 قسمت اول آن به وسيله خود گزارش دهي و قسمت عملکرد به وسيله مصاحبه تکميل گرديد. قسمت عملکرد نيز شامل ياد آمد 24 ساعته خوراک بود که در 3 روز و به وسيله مصاحبه تکميل گرديد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که 37.5% دانش آموزان در مورد تغذيه سالم، آگاهي ضعيف داشتند در حالي که 90% از دانش آموزان عملکرد تغذيه اي نامطلوب داشتند. نتايج حاصل از قسمت هاي مختلف مدل بزنف نيز نشان داد که ميانگين نگرش نسبت به ارزيابي رفتار 74.6، نگرش نسبت به رفتار 64.6، اعتقادات نرمي 72.8، نرم هاي انتزاعي 58.9، عوامل قادرکننده 54.2 و قصد رفتار 68.9 بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه مشخص است که درصد کمي از نوجوانان از عملکرد تغذيه مطلوب برخوردارند و در بسياري از موارد نيز عملکرد آن ها مطابق دانش تغذيه اي نيست؛ اين يافته ها ضرورت مداخلات مداوم را بر اساس مدل بزنف در دانش آموزان نشان مي دهد.