مقاله بررسي اثرات تراکم بوته و آبياري تکميلي بر صفات زراعي، ميزان کلروفيل برگ و نفوذ نور در کف سايه انداز گياهي ارقام نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 113 تا 121 منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تراکم بوته و آبياري تکميلي بر صفات زراعي، ميزان کلروفيل برگ و نفوذ نور در کف سايه انداز گياهي ارقام نخود
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله آبياري تکميلي
مقاله نخود
مقاله کلروفيل
مقاله نفوذ نور
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حيدري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پزشك پور پيام
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي اثر آبياري تکميلي و تراکم بوته بر صفات زراعي، ميزان کلروفيل برگ و ميزان نفوذ نور در کف سايه انداز گياهي سه رقم نخود ديم در سال زراعي 84-1383 در ايستگاه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي لرستان واقع در سراب چنگايي خرم آباد به صورت کرت هاي دو بار خرد شده با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا گرديد. تيمارهاي آبياري تکميلي در سه سطح شاهد، آبياري در مرحله 50 درصد گلدهي و مرحله پرشدن غلاف ها به عنوان عامل اصلي، سه رقم فيليپ 93-93، آرمان و توده محلي گريت به عنوان عامل فرعي و تراکم با چهار سطح 30, 42, 54 و 66 بوته در متر مربع به عنوان عامل فرعي – فرعي درنظر گرفته شدند. نتايج نشان داد که متوسط دو آبياري تکميلي موجب افزايش عملکرد دانه با ميانگين 556 کيلوگرم در هکتار، عملکرد بيولوژيک 1102 کيلوگرم در هکتار، تعداد 8/6 غلاف در بوته، کاهش نفوذ نور در کف کنوپي به ميزان 42 ميکرومول در متر مربع بر ثانيه و افزايش ميزان 230 واحد SPAD کلروفيل برگ شد. ارقام فليپ 93-93 و آرمان بعنوان زودرس ترين ارقام شناخته شدند. بيشترين عملکرد دانه (1376 کيلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (6/44 درصد) به رقم فليپ 93-93 اختصاص يافت. بيشترين عملکرد دانه (1388 کيلوگرم در هکتار) و بالاترين عملکرد بيولوژيک (3823 کيلوگرم در هکتار) در تراکم 66 بوته در مترمربع حاصل شد. با افزايش تراکم بوته ميزان نفوذ نور در کف سايه انداز گياهي کاهش يافت و کمترين ميزان نفوذ نور در کف کنوپي به ترتيب در تراکم هاي 66 و 54 بوته در مترمربع به دست آمد. آبياري تکميلي در مرحله گلدهي موجب افزايش بسيار معني دار عملکرد دانه در تمامي ارقام شد، ضمن اينکه رقم فليپ 93-93 برترين رقم از لحاظ عملکرد دانه شناخته شد.