مقاله بررسي اثرات دورآبياري و کود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد و عملکرد ذرت علوفه اي (هيبريد S.c704) در شرايط آب و هوايي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه 19 تا 44 منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات دورآبياري و کود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد و عملکرد ذرت علوفه اي (هيبريد S.c704) در شرايط آب و هوايي استان مازندران
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله دورآبياري
مقاله کود نيتروژن
مقاله عملکرد و شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سوخت آبنداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي اثرات دورآبياري و مقادير نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيکي ذرت علوفه اي (S.c.704)، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بايع کلا (نکا) در سال زراعي 1388 اجرا شد. دورآبياري در چهار سطح آبياري 75، 100، 125 و 150 ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاسA ، به عنوان عامل اصلي و سه سطح مقادير نيتروژن صفر، 96 و 184 کيلوگرم در هکتار (به ترتيب معادل صفر، 200 و 400 کيلوگرم اوره در هکتار) عامل فرعي بودند. نتايج نشان داد که دورآبياري در صفاتي مانند: عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد کاه (5%) و نيز مقادير نيتروژن در صفاتي همچون عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و کاه، شاخص برداشت، وزن صد دانه، طول بلال، تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در هر رديف و تعداد دانه در بلال (1%) و قطر بلال (5%) معني دار گرديد و همچنين اثرات متقابل دورآبياري و مقادير نيتروژن عملکرد بيولوژيک و عملکرد کاه (در سطح احتمال 1%) اثر معني داري گذاشته است. عملکرد دانه با مصرف 184 کيلوگرم نيتروژن در هکتار نسبت به عدم مصرف نيتروژن 19.8 درصد افزايش معني داري داشت، حداکثر شاخص برداشت براي تيمار بدون مصرف نيتروژن بدست آمد و با افزايش مصرف نيتروژن تا 184 کيلوگرم نيتروژن در هکتار شاخص برداشت بخاطر شدت افزايش عملکرد کاه نسبت به دانه کاهش داشت بطوري که عملکرد کاه نسبت به شاهد حدود 45.3 درصد افزايش يافت. سرعت رشد نسبي تحت مقادير نيتروژن براي دورآبياري 75، 125 و 150 ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A تقريبا يکسان بوده و فقط تحت دورآبياري 100 ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A سرعت رشد نسبي با مصرف 96 و 184 کيلوگرم نيتروژن در هکتار در تمامي مراحل رشد بيشتر گرديد. در شاخص سطح برگ و وزن ويژه برگ در تيمارهاي دورآبياري با مصرف 184 کيلوگرم نيتروژن در هکتار بويژه در مراحل آخر دوره رشد بيشترين بود، سرعت جذب خالص در شرايط بدون مصرف نيتروژن براي تمامي دورآبياري در اواخر دوره رشد در مقايسه با مصرف 96 و 184 کيلوگرم نيتروژن در هکتار منفي گرديد. بيشترين روند تغييرات ارتفاع بوته از مرحله 8 برگي به بعد با مصرف 184 کيلوگرم نيتروژن در هکتار مشاهده شد و ارتفاع بوته در زمان ظهور تاسل با دورآبياري 125 ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A حاصل گرديد.