مقاله بررسي اثرات كشت مخلوط ذرت ( Zea mays) و ماش سبز (Vigna radiata) بر كميت علوفه و زيست توده علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 113 تا 121 منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات كشت مخلوط ذرت ( Zea mays) و ماش سبز (Vigna radiata) بر كميت علوفه و زيست توده علف هاي هرز
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله ماش
مقاله نسبت برابري زمين
مقاله واحد گياهي
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخ زري مقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نيا عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات كشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر برخي از خصوصيات كمي علوفه و زيست توده علف هاي هرز، آزمايشي درتابستان 1385 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گرگان به صورت بلوك هاي كامل تصادفي در 4 تكرار اجرا شد. در اين آزمايش از بذر ماش محلي گنبد و ذرت هيبريد سينگل كراس550 استفاده شد. دوازده تيمار خالص و مخلوط شامل ذرت خالص با كنترل علف هاي هرز، ذرت خالص بدون كنترل علف هاي هرز، افزايش 10 درصد ماش به ذرت، افزايش 20 درصد ماش به ذرت، افزايش 30 درصد ماش به ذرت، افزايش 40 درصد ماش به ذرت، افزايش 50 درصد ماش به ذرت، جايگزيني ماش به جاي 25 درصد ذرت، جايگزيني ماش به جاي50 درصد ذرت، جايگزيني ماش به جاي 75 درصد ذرت، ماش خالص با كنترل علف هاي هرز و ماش خالص بدون كنترل علف هاي هرز بودند. بين تيمارها از نظر وزن تر و خشك علوفه در هكتار، وزن خشك برگ واحد گياهي، نسبت وزن خشك برگ به وزن خشك واحد گياهي، نسبت برابري زمين و زيست توده خشك علف هاي هرز در هكتار اختلاف بسيار معني داري وجود داشت. تيمار ذرت خالص با كنترل علف هاي هرز داراي بيشترين وزن تر و خشك علوفه با 08/50 و 4/15 تن در هكتار بود. حداكثر وزن خشك برگ واحد گياهي با 13/44 گرم و نسبت برابري زمين با 53/1 به تيمار افزايش 50 درصد ماش به ذرت تعلق داشت. حداكثر نسبت وزن خشك برگ به وزن خشك واحد گياهي با 54/43 درصد و زيست توده علف هاي هرز با 1109 كيلوگرم در هكتار از تيمار ماش خالص بدون كنترل علف هاي هرز به دست آمد. حداقل وزن تر و خشك علوفه با 19/11 و 37/3 تن در هكتار و وزن خشك برگ واحد گياهي با 04/22 گرم به ماش خالص بدون كنترل علف هاي هرز مربوط بود. كمترين نسبت وزن خشك برگ به وزن خشك واحد گياهي با 43/16 درصد به تيمار ذرت خالص بدون كنترل علف هاي هرز تعلق داشت. صرف نظر از تيمارهاي ذرت و ماش خالص با كنترل علف هاي هرز كه در طول دوره رشد وجين شدند، حداقل زيست توده علف هاي هرز با 3/125 كيلوگرم در هكتار از تيمار افزايش 50 درصد ماش به ذرت به دست آمد.