مقاله بررسي اثرات متغيرهاي اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهري و روستايي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه 15 تا 36 منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات متغيرهاي اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهري و روستايي در ايران
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ فقر
مقاله سطح دست مزدها
مقاله نرخ تورم
مقاله نرخ بي کاري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شيروانيان عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، هم بستگي ميان نرخ فقر و متغيرهاي اقتصاد کلان و امکان وقوع اثرات نامتقارن با استفاده از تابع فقر به فرم تفاضلي مرتبه اول بررسي شد. داده هاي سري زماني متغيرهاي اقتصاد کلان و نرخ فقر مربوط به دوره 1383-1357 مي باشد. نتايج بيانگر رابطه اي به طور کامل بي کشش بين فقر و تغييرات دست مزد بود، اما فقر با نرخ تورم و بي کاري رابطه مستقيم و معني دار داشت. نتايج هم چنين نشان داد که کشش پذيري فقر نسبت به نرخ بي کاري بيش از کشش پذيري اين متغير نسبت به نرخ تورم است. اين نتيجه به دست آمد که رابطه بين فقر و بي کاري نامتقارن نيست اما رابطه ميان فقر و نرخ تورم نامتقارن است، به اين صورت که کاهش فقر به هنگام پايين بودن نرم تورم، بيش از افزايش آن در هنگام بالا بودن نرخ تورم است.