مقاله بررسي اثرات متقابل نور، درجه حرارت و شوري بر جوانه زني بذر سياه تاغ (.Haloxylon aphyllum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مرتع از صفحه 465 تا 478 منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات متقابل نور، درجه حرارت و شوري بر جوانه زني بذر سياه تاغ (.Haloxylon aphyllum L)
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياه تاغ (.Haloxylon aphyllum L)
مقاله نور
مقاله درجه حرارت
مقاله شوري
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمسي سيدرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاغ يک درختچه دائمي سازگار با مناطق خشک است که به طور وسيعي در عمليات احيا مناطق بياباني و تثبيت شن مورد استفاده قرار مي گيرد. جوانه زني بذر يک مرحله بحراني براي بقاي گياه مي باشد. به منظور بررسي تاثير عوامل نور، درجه حرارت و شوري بر جوانه زني بذر سياه تاغ، آزمايش جوانه زني در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با آرايش فاکتوريل در چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمايش اول شامل نور در 2 سطح (نور و تاريکي) و حرارت در 6 سطح (5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتيگراد) و در آزمايش دوم فاکتور شوري در 8 سطح 0)، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8، 1، 1.2 و 1.4 مول بر ليتر) بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که محيط تاثير معني داري بر درصد جوانه زني نداشت. درصد، سرعت جوانه زني طول گياهچه و وزن خشک گياهچه به طور بسيار معني داري تحت تاثير درجه حرارت قرار گرفت. نتايج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زني، طول گياهچه و وزن خشک گياهچه با افزايش درجه حرارت از 5 به 25 درجه سانتيگراد افزايش ولي در دماي 30 درجه کاهش يافت. شوري (Nacl) تاثير بسيار معني داري بر درصد جوانه زني داشت. با افزايش شوري سرعت جوانه زني و طول گياهچه کاهش يافت. بذر تاغ  در مرحله جوانه زني به شوري و درجه حرارت بالاي 25 درجه سانتيگراد حساس مي باشد.