مقاله بررسي اثربخشي مشاوره راه حل محور در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشويي زوج هاي هر دو شاغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 347 تا 359 منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي مشاوره راه حل محور در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشويي زوج هاي هر دو شاغل
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره راه حل محور
مقاله تعارض زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر تعيين اثـربخشي مشاوره راه حل محور در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشويي زوج هاي هر دو شاغل است. براي انجام تحقيق حاضر تعدادي از زوج هاي هر دو شاغل که با استفاده از پرسشنامه تعارض زناشويي براتي و ثنايي (1375) داراي تعارض، تشخيص داده شده بودند، انتخاب و به روش تصادفي در گروه هاي آزمايش و کنترل جايگزين شدند (گروه آزمايش 5 زوج و گروه کنترل 5 زوج).
سپس جلسات مشاوره راه حل محور به تعداد هشت جلسه برگزار و بعد از جلسات پس آزمون اجرا شد.
يک ماه بعد نيز جلسه پيگيري برگزار و آزمون پيگيري اجرا شد. سپس داده ها جمع آوري و فرضيه هاي تحقيق با استفاده از تحليل واريانس با طرح اندازه گيري مکرر آزمون شدند. نتايج نشان دادند که مشاوره راه حل محور در کاهش همه ابعاد تعارض زناشويي (به جز در بعد جدا کردن امور مالي) اثربخش است (P<0.01). در مورد گروه کنترل که مداخله اي دريافت نکرده بودند تفاوت معناداري بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد..