مقاله بررسي اثر آب مرکبات بر فراسنج هاي ليپيدي خون در افراد هيپرکلسترولميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه 99 تا 107 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آب مرکبات بر فراسنج هاي ليپيدي خون در افراد هيپرکلسترولميک
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپرکلسترولمي
مقاله چربي هاي خون
مقاله آب پرتقال
مقاله آب گريپ فروت
مقاله کارآزمايي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي راحيل
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقيان رودسري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مداخله هاي تغذيه اي، يکي از روش هاي مهم براي کاهش چربي هاي خون مي باشند. در اين مطالعه، اثر مصرف آب مرکبات بر فراسنج هاي ليپيدي خون افراد مبتلا به هيپرکلسترولمي خفيف تا متوسط مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني متقاطع، 2 مرد و 18 زن 60-45 سال با کلسترول سرمmg/dl300-200  شرکت کردندکه بطور تصادفي به دو گروه  Aو B، رژيم گام 1 کلسترول و يا رژيم گام 1 کلسترول همراه با دريافت روزانه 250 ميلي ليتر آب مرکبات (مخلوط آب پرتقال و آب گريپ فروت به نسبت مساوي) تقسيم شدند. 6 هفته بعد از رعايت رژيم ها، دوره استراحت به مدت 2 هفته برقرار شد و سپس گروه ها با هم جا به جا شدند و مطالعه 6 هفته ديگر ادامه يافت. در شروع و پايان هر مرحله از مطالعه اندازه گيري هاي تن سنجي، يادآمد غذايي 24 ساعته، فشارخون و چربي هاي خون انجام گرفت.
يافته ها: مقادير نمايه توده بدن، فشارخون سيستوليک و دياستوليک، سطوح LDL-C , HDL-C , TG  و نسبت TC/HDL-C  تحت تاثير نوع مداخله قرار نگرفتند. در حالي که تحت تاثير نوع مداخله در سطح کلسترول تام (TC) سرم کاهش معني دار (P=0.024) و در نسبت HDL-C/LDL-C  افزايش معني داري ديده شد (P=0.04).
نتيجه گيري: رژيم غذايي گام 1 به اضافه آب مرکبات، موجب کاهش کلسترول تام و افزايش نسبت HDL-C/LDL-C در افراد مبتلا به هيپرکلسترولمي شد، لذا مي تواند به عنوان مداخله اي موثر در بيماران مبتلا به اين اختلال در نظر گرفته شود.