مقاله بررسي اثر التيام بخشي عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داري (Scrophularia striata) بر روي زخم باز پوستي خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه 9 تا 16 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر التيام بخشي عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داري (Scrophularia striata) بر روي زخم باز پوستي خرگوش
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التيام زخم
مقاله عصاره هيدروالكلي
مقاله گياه تشنه داري
مقاله پوست
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوهاني بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: همتي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري مقدم مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گــــياه تشنــه داري كه در مناطقي از استان ايلام مي رويد سالهاست که به صورت تجربي در درمان بيماري هاي مختلف از جمله کمک به بهبود زخم به كار مي رود با اين وجود مطالعه زيادي روي آن صورت نگرفته است. به همين منظور در اين پژوهش اثر عصاره هيدروالكلي اين گياه بر روي ترميم زخم پوستي بررسي شده است.
مواد و روش ها: پس از جمع آوري و خشك نمودن قسمت هاي مختلف گياه، عصاره هيدروالكلي آن به روش خيساندن تهيه و تغليظ گرديد. براي مطالعه از 36 راس خرگوش نيوزلندي نر و ماده در محدوده وزني 06/2–200/1 كيلوگرم استفاده شد. طبق روش cross و همكاران زخم هايي به ابعاد 2×2 سانتي متر بر روي پوست پهلوي خرگوش ها ايجاد گرديد و سپس به شش گروه شش تايي تقسيم گرديدند: گروه اول به عنوان شاهد بدون درمان نگهداري شد، در گروه دوم از اسرين (شاهد منفي)، گروه سوم از پماد فني توئين 1 درصد (شاهد مثبت) و در سه گروه ديگر از پمادهاي ساخته شده از گياه تشنه داري با غلظت هاي 2 درصد، 5 درصد و 10 درصد وزني – وزني در پايه اسرين دوبار در روز استفاده گرديد. براي بررسي روند ترميم زخم ها هر روز كناره هاي زخم اندازه گيري گرديد و درصد بهبودي زخم گروه هاي مختلف طي تمام روزهاي درمان بر اساس آزمونone way ANOVA  و Tukey با يكديگر مقايسه شدند. به منظور مطالعات بافت شناسي، در روزهاي هفتم و پايان درمان هر گروه نمونه هايي از ضخامت كامل زخم ها برداشته شد.
يافته هاي پژوهش: در بررسي انجام شده متوسط زمان ترميم كامل زخم در گروه هاي بدون درمان و درمان شده با اسرين 21 روز، با پماد فني توئين 1 درصد، 16 روز و با پمادهاي 2 درصد، 5 درصد و 10 درصد گياه تشنه داري به ترتيب 18، 17 و 16 روز بود. در بررسي بافت شناسي نيز علايم بهبود و تکامل بافت پوست در درمان با عصاره تشنه داري کامل تر بوده است.
بحث و نتيجه گيري: تمامي گروه هاي درماني اختلاف معني دار آماري (P<0.05) با گروه هاي دريافت کننده اســـرين و گروه شاهد داشتند اما نتايج آماري و بافت شناسي نشان مي دهد كه پماد تشنه داري 10 درصد نسبت به بقيه گروه ها بهترين اثر را در ترميم زخم پوستي خرگوش داشته است. با توجه به مطالعات ميكروسكوپي و ماكروسكوپي احتمال مي رود مشخص گردد كه اجزاي موثر گياه تشنه داري موجب تحريك ساخت كلاژن و انقباض سريعتر زخم، رگ زايي، اتساع عروقي و همچنين كاهش التهاب، خونريزي و ادم زخم مي شود.