مقاله بررسي اثر بازتواني جامع قلبي بر ظرفيت ورزشي و عوامل خطرساز در بيماران با و بدون نقص عملكرد انقباضي بطن چپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه 184 تا 196 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بازتواني جامع قلبي بر ظرفيت ورزشي و عوامل خطرساز در بيماران با و بدون نقص عملكرد انقباضي بطن چپ
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازتواني جامع قلب
مقاله نارسايي قلب
مقاله نقص عملكرد انقباضي بطن چپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعليني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف رشيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: گرچه تاثيرات مفيد بازتواني جامع قلبي در بيماران با نارسايي قلب شناخته شده است اما تنها بخش كوچكي از آن ها به اين مراكز ارجاع مي شوند. هدف از اين مطالعه، مقايسه اثر بازتواني بر ظرفيت ورزشي و عوامل خطرساز قابل اصلاح بيماران با و بدون نقص عملكرد انقباضي بطن چپ بود.
روش ها: اين مطالعه مشاهده اي با بررسي پرونده 502 بيمار كه دوره بازتواني خود را از سال 1380-86 در بيمارستان امام علي (ع) كرمانشاه تكميل كرده بودند، انجام شد. بيماران به دو گروه با نقص عملكرد انقباضي بطن چپ (كسر جهشي %50>، (n=185 و عملكرد انقباضي نرمال (كسر جهشي %50≤، (n=317 تقسيم شدند.
يافته ها: هر دو گروه از نظر خصوصيات پايه از جمله BMI، سابقه پرفشاري خون، مصرف سيگار و ديابت همسان بودند. پس از بازتواني در هر دو گروه، ظرفيت ورزشي، BMI، اندازه دور كمر، كلسترول تام و LDL، تري گليسريد، فشار خون سيستول و دياستول و نمره افسردگي بهبود يافت (P<0.001)، اما مقدار HDL تغيير معناداري پيدا نكرد. همچنين در مقايسه بيماران با نقص انقباضي شديد بطن چپ (كسر جهشي (%35> با گروه نرمال نيز، وضعيت مشابه بود هر چند تغييرات چربي خون در اين گروه معنادار نبود.
نتيجه گيري: اين مطالعه ضرورت انجام بازتواني قلبي را به منظور ارتقا ظرفيت ورزشي و كنترل عوامل خطرساز در بيماران با نقص انقباضي بطن چپ، همچون بيماران با وضعيت طبيعي آن، مورد تاييد قرار داد.