مقاله بررسي اثر تجويز شياف ايندومتاسين در کاهش مصرف مخدرها بعد از جاندازي شکستگي کاليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه 21 تا 26 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تجويز شياف ايندومتاسين در کاهش مصرف مخدرها بعد از جاندازي شکستگي کاليس
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايندومتاسين
مقاله درد پس از عمل جراحي
مقاله شكستگي كاليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرتي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: درد حاد پس از عمل جراحي حاصل يک واکنش پيچيده ناشي از آسيب به بافت يا اتساع احشا است که اثرات فيزيولوژيک نامطلوبي را در دستگاههاي متعدد بدن مي تواند ايجاد نمايد. با افزايش شناخت اين آسيب شناسي و اثرات داروها مي توان درد پس از عمل و هزينه هاي بيمارستان را کاهش داد. يکي از اين روشها، تجويز مسکن قبل از بروز تحريک دردناک جراحي به اميد کاهش نياز به مسکن بعد از عمل مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين اثر تجويز يک دوز شياف ايندومتاسين قبل از عمل جراحي شکستگي کاليس در کاهش نياز به مسکن پس از عمل بود.
روش كار: در يک مطالعه کارآزمايي باليني بيماران بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه مورد (55 نفر) نيم ساعت تا يکساعت قبل از القا بيهوشي 100 mg شياف ايندومتاسين دريافت کردند و گروه شاهد (45 نفر) هيچ مسکني دريافت نکردند. در تمام بيماران روش بيهوشي يکسان و مدت بيهوشي کمتر از يک ساعت بود. در 24 ساعت اول پس از عمل مطابق درجه دردFlacc ، مخدر يا NSAIDs گرفتند .اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون آماري c2 وt  مستقل و توسط نرم افزار SPSS 13 تجزيه و تحليل گرديدند.
نتايج: ميانگين NSAIDs دريافتي پس از عمل در گروه مورد 16.8±23.1 ميلي گرم و در گروه شاهد 30.5±33.6 ميلي گرم بود که با استفاده از آزمون آماري، مصرف ايندومتاسين قبل از عمل باعث کاهش نياز به NSAIDs بعد از عمل شد (p<0.05) ميانگين مقدار معادل مخدر دريافتي در گروه مورد 1.3±2.9 ميلي گرم و در گروه شاهد 6.2±8.3 بود يعني بيماران گروه مورد، بعد از عمل، به مخدر کمتري نياز داشتند (p<0.05).
نتيجه نهايي: تجويز يک دوز شياف ايندومتاسين قبل از عمل جااندازي شکستگي کاليس باعث کاهش نياز به مسکن پس از عمل مي شود.