مقاله بررسي اثر تراكم بوته و كود نيتروژن برعملكرد دانه و برخي صفات مرفولوژيك كلزاي پاييزه (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 173 تا 182 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراكم بوته و كود نيتروژن برعملكرد دانه و برخي صفات مرفولوژيك كلزاي پاييزه (.Brassica napus L)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزاي پاييز
مقاله تراکم بوته
مقاله کود نيتروژن
مقاله عملکرد دانه
مقاله بيوماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك احمدي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تاثير سطوح مختلف تراكم بوته و كود نيتروژن بر عملكرد، و برخي صفات مرفولوژيك كلزاي پاييزه (رقم زرفام) آزمايشي درسال 1381 بصورت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مركز تحقيقات بذر و نهال كرج انجام شد. تيمارها مشتمل بر تراكم بوته در چهار سطح 150، 190، 230 و 270 بوته در مترمربع (معادل 6، 8، 10و 12 كيلو گرم بذر در هكتار) و كود نيتروژن در چهار سطح صفر، 100، 200 و 300 كيلوگرم در هكتار (از منبع اوره با 46% نيتروژن خالص) بودند تجزيه هاي آماري نشان داد كه سطوح مختلف تراكم بوته و كود نيتروژن در سه مرحله رويشي كلزا شامل: رزت، ساقه دهي و 50% گل دهي اثر معني داري بر وزن خشك كلزا داشت و افزايش سطوح هر كدام از عامل ها بر وزن خشك كلزا اثر افزايشي داشت. افزايش سطوح مختلف تراكم بوته و كود نيتروژن اثر معني داري روي ارتفاع بوته، طول ساقه غلاف دهنده، تعداد غلاف در شاخه اصلي و فرعي، تعداد كل غلاف در بوته، عملكرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نشان داد، ولي صد روغن تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت. افزايش سطوح كود نيتروژن در همه تيمارها اثر افزايشي بر روي اين صفات داشت اما افزايش تراكم بوته باعث كاهش طول ساقه غلاف دهنده، تعداد غلاف در شاخه اصلي و فرعي و تعداد غلاف در بوته گرديد. بطوركلي تراكم 190 بوته در مترمربع (8 كيلوگرم بذر در هكتار) و كاربرد حداكثر كود اوره (200 كيلو گرم در هكتار) برتري قابل ملاحظه اي نشان داد و منجر به توليد حداكثر عملكرد دانه (3122 كيلوگرم در هكتار) گرديد.