مقاله بررسي اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه برخي از ژنوتيپ ها و ارقام برنج (.Oryza sativa L) ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 71 تا 94 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه برخي از ژنوتيپ ها و ارقام برنج (.Oryza sativa L) ايراني
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروپونيک
مقاله تنش شوري
مقاله ارقام و ژنوتيپ هاي برنج
مقاله زيست توده
مقاله +Na و +K
مقاله جوانه زني بذر و گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندفر اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: پوستيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح الهيار
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه و ارزيابي فيزيولوژيکي اثرات مقادير مختلف تنش شوري، دو آزمايش جداگانه در شرايط هيدروپونيک (آبکشت) در مرحله جوانه زني و گياهچه اي گياه برنج (Oryza sativa L.) در محل گلخانه موسسه تحقيقات برنج کشور در آمل به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در سال 1385 انجام گرفت. در اين آزمايش، شانزده ژنوتيپ و ارقام برنج شامل: اهلمي طارم، شفق، غريب، طارم زوارک، خزر، موسي طارم، قشنگه، PSBR-C88، هيبريد بهار يک، نعمت A، PSBR-C84، حسن سرايي، عنبربو، گرده و تايچونگ در 4 سطح شوري (شاهد، 4، 8 و 12 دسي زيمنس بر متر) مورد بررسي قرار گرفتند. در مرحله جوانه زني پارامترهاي درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، وزن خشک ريشه چه و ساقه چه و وزن خشک کل گياهچه اندازه گيري شدند. در مرحله گياهچه اي نيز طول ريشه و ساقه، ارتفاع گياچه، سطح برگ، وزن خشک ريشه و اندام هوايي، غلظت يونNa+  و K+ و نسبتK+/Na+  در ريشه و ساقه و بيوماس کل تعيين گرديدند. تجزيه واريانس نشان داد که اثر شوري، رقم و اثر متقابل شوري و رقم بر کليه پارامترهاي اندازه گيري شده در سطح احتمال 1 درصد معني دار بودند. نتايج حاصل در مرحله جوانه زني نشان داد که کليه صفت ها در پاسخ به تنش شوري، اختلاف معني داري داشت. در مرحله گياهچه اي به جز غلظت يون Na+ و نسبت K+/Na+ در ريشه و ساقه، بقيه صفات اندازه گيري شده با افزايش شوري کاهش يافتند. مشخص شد که رقم هاي PSBR-C88 و هيبريد بهار يک در سطوح مختلف شوري به ترتيب با بيشترين و کمترين سرعت رشد به عنوان رقم متحمل و حساس به تنش شوري انتخاب گرديدند. جهت پيش بيني روابط بين بيوماس کل و اجزاي آن، تجزيه عليت، بر مبناي رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام نشان داد که صفات وزن خشک ريشه چه و ساقه چه در مرحله جوانه زني و صفت هاي وزن خشک ريشه و اندام هوايي در مرحله گياهچه اي در توليد بيوماس کل سهيم اند؛ ولي نتايج تجزيه عليت مشخص کرد که فقط دو متغير وزن خشک ساقه چه و اندام هوايي از اهميت زيادي برخوردارند. اين صفات، اثرات مستقيم زيادي بر بيوماس کل دارند و مي توانند در برنامه هاي اصلاحي برنج مورد استفاده قرار گيرند. تجزيه عليت هم چنين نشان داد که بخش عمده همبستگي وزن خشک ريشه چه در مرحله جوانه زني و ريشه در مرحله گياهچه اي با بيوماس کل، مربوط به اثرات غيرمستقيم آن ها از طريق متغيرهاي ديگر است.