مقاله بررسي اثر دهان شويه آنتي سپتيک ايرشا بر روي استرپتوکوک هاي پاتوژن و ميکروفلور طبيعي دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه 24 تا 29 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دهان شويه آنتي سپتيک ايرشا بر روي استرپتوکوک هاي پاتوژن و ميکروفلور طبيعي دهان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايرشا
مقاله استرپتوکوک
مقاله ميکروفلور
مقاله بوي دهان
مقاله رنگ دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله زاده بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مالك نژاد پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دو بيماري عمده دهان، پوسيدگي دنداني و بيماري هاي لثه مي باشند که در اثر تجمع ميکروارگانيسم ها و تشکيل پلاک ميکروبي ايجاد مي شوند. دهان شويه ها در کاهش پلاک دنداني و ژنژيويت نقش مهمي دارند. از آن جا که دهان شويه ايرشا به صورت متداول و معمول مورد استفاده قرار مي گيرد، هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثر دهان شويه آنتي سپتيک ايرشا بر روي استرپتوکوک هاي پاتوژن و ميکروفلورهاي طبيعي دهان بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي، 28 داوطلب با معيارهاي ورودي به مدت 2 هفته، دو بار در روز، هر بار 15 سي سي و به مدت 30 ثانيه از دهان شويه آنتي سپتيک ايرشا در دهان استفاده کردند. قبل و بعد از مصرف دهان شويه از داوطلبان خواسته شد دهان خود را با سرم فيزيولوژي شستشو داده، پس از شستشو محتويات آن را خارج نمايند؛ سپس 1 سي سي بزاق بيماران بدون هيچ تحريکي در يک لوله استريل جمع آوري و بلافاصله جهت آزمايشات به آزمايشگاه ميکروب شناسي ارسال شد. اين عمل بعد از 2 هفته استفاده از دهان شويه نيز تکرار شد و تعداد کلني هاي استرپتوکوک هاي پاتوژن و ميکروفلور طبيعي دهان قبل و بعد از استفاده از دهان شويه شمارش و ثبت گرديد. تغييرات بوي دهان و رنگ دندان ها نيز بعد از مصرف دهان شويه ثبت شد. داده هاي تحقيق با استفاده از آزمون هاي t و c2 آناليز شد.
يافته ها: دهان شويه ايرشا تعداد کلني هاي استرپتوکوک هاي پاتوژن دهان را بعد از مصرف به طور معني داري کاهش داد. همچنين باعث از بين رفتن سه ميکروفلور طبيعي دهان شد ولي بر ساير ميکروفلورهاي طبيعي دهان اثري نداشت. تغيير رنگ دندان ها و تغيير بوي دهان بعد از مصرف اين دهان شويه در افراد مورد مطالعه ديده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که دهان شويه آنتي سپتيک ايرشا، استرپتوکوک هاي پاتوژن دهان را از بين مي برد و مي تواند به عنوان وسيله کمکي در کنار روش هاي مکانيکي کنترل پلاک دنداني استفاده شود.