مقاله بررسي اثر رفلکسولوژي پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت ليبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت 1389 در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه 27 تا 32 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر رفلکسولوژي پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت ليبر
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفلکسولوژي
مقاله درد زايمن
مقاله مرحله اول ليبر
مقاله زنان نخست زا
مقاله طول مدت ليبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مسايل مهمي که هنوز ذهن و خاطر زنان باردار را مشغول مي سازد مساله درد زايمان است. با توجه به آمار بالاي سزارين (به دليل ترس از درد زايمان در جامعه)، بر ماست که در جهت افزايش زايمان طبيعي تلاش نماييم. هدف از اين تحقيق، تعيين تاثير رفلکسولوژي پا بر شدت درد زايمان و طول مدت ليبر است.
روش کار: اين مطالعه مداخله اي از نوع کارآزمايي باليني است که بر روي70 نفر (39 نفر گروه مداخله و 31 نفر کنترل) خانم باردار نخست زاي مراجعه کننده به اتاق درد بيمارستان افضلي پور کرمان که در هفته 37 بارداري يا بيش تر بودند و ديلاتاسيون سرويکس آن ها 4-3 سانتي متر بود، انجام گرفت. بر اساس پرونده پزشکي مراجعين، آنان داراي هيچ بيماري نبوده و از نظر جسماني کاملا سالم بودند. هم چنين از هيچ دارويي در طول زايمان استفاده نمي کردند. افراد گروه مداخله، به مدت 20 دقيقه (هر پا 10 دقيقه) در فاز فعال زايمان (acceleration) در زمان انقباضات رحمي تحت روش رفلکسولوژي قرار گرفتند. در افراد گروه کنترل، به مدت20 دقيقه در زمان انقباضات رحمي، پاها در نقطه ديگري ماساژ داده شد. شدت درد افراد توسط نمودار بيان درد قبل و بعد از مداخله اندازه گيري شد. هم چنين طول مدت ليبر نيز براي افراد هر دو گروه اندازه گيري شد.
يافته ها: قبل از رفلکسولوژي پا، ميزان درد در هر دو گروه يکسان بود (p=0.14) اما پس از آن، ميزان درد زايمان در گروه مداخله به طور معني داري نسبت به گروه کنترل کاهش يافت (p<0.001). ميزان درد در گروه مداخله پس از مطالعه در مرحله اول کاهش يافت (p<0.001) و اين در حالي است که در گروه کنترل، درد زايمان افزايش يافت (p<0.001)، در حالي که طول مدت ليبر در هر دو گروه يکسان بود (p<0.063).
نتيجه گيري: رفلکسولوژي در کاهش ميزان شدت درد در طول مرحله اول موثر است، در حالي که تاثيري در طول مدت ليبر نداشته است.