مقاله بررسي اثر زمان ماند، دوز ازن و رطوبت نسبي بر كارايي فرايند ازن زني كاتاليزوري در حذف زايلن از جريان هواي آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۶۰ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر زمان ماند، دوز ازن و رطوبت نسبي بر كارايي فرايند ازن زني كاتاليزوري در حذف زايلن از جريان هواي آلوده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات آلي فرار
مقاله زايلن
مقاله جذب سطحي
مقاله کربن فعال
مقاله ازن
مقاله ازن زني کاتاليزوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: مكرمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرايند ازن زني كاتاليزوري، يك روش كارآمد براي تصفيه تركيبات آلي فرار از جريان هواي آلوده مي باشد. اين تحقيق با هدف بررسي كارايي فر آ يند ازن زني كاتاليزوري در حذف زايلن از جريان هواي آلوده و همچنين تاثير اثر زمان ماند (ميزان جريان گاز)، دوز ازن ورودي و رطوبت نسبي بر كارايي اين فرايند انجام شد .
روش بررسي: در اين مطالعه، جهت ارزيابي ازن زني كاتاليزوري زايلن از يك سيستم آزمايشگاهي كه شامل پمپ تزريق سرنگي، پمپ تزريق هوا، دستگاه مولد ازن و راكتور شيشه اي كه كربن فعال در آن قرار داده شده بود، استفاده شد. براي بررسي تاثير هريك از متغيرهاي مورد نظر، چندين مرحله آزمايش انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد، ظرفيت حذف زايلن در فرايند ازن زني كاتاليزوري، به طور قابل محسوسي بيشتر از كربن فعال به تنهايي بود. كربن فعال در حضور ازن به عنوان كاتاليزور عمل كرده و باعث افزايش معني دار راندمان تجزيه زايلن شده است. علاوه بر آن، با افزايش دوز ازن در ورودي راكتور و جريان هوا، ظرفيت سيستم در حذف زايلن نيز افزايش يافت. همچنين با افزايش رطوبت نسبي از ۵% به ۵۰%، كارايي سيستم در حذف زايلن ارتقاء يافت. در حالي كه با افزايش بيشتر رطوبت نسبي (بالاي ۵۰%)، كارايي سيستم تنزل يافت.
نتيجه گيري: سيستم ازن زني كاتاليزوري مي تواند به عنوان روش مناسب با كارايي بالا براي حذف زايلن از جريان هواي آلوده در غلظت هاي بالا استفاده شود. همچنين، اين سيستم مي تواند به راحتي براي تبديل سيستم هاي جذب كربن فعال حاضر به سيستم ازن زني كاتاليزوري استفاده شود