مقاله بررسي اثر ضدالتهابي عصاره الكلي و اسانس برگ گياه اکاليپتوس (Eucalyptus globulus) در موش هاي كوچك نر بالغ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه 217 تا 222 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضدالتهابي عصاره الكلي و اسانس برگ گياه اکاليپتوس (Eucalyptus globulus) در موش هاي كوچك نر بالغ آزمايشگاهي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Eucalyptus globulus
مقاله ضدالتهاب
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: روستاييان عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: التهاب، نوعي پاسخ دفاعي است كه سلسله فرايندهاي پيچيده و متعددي مانند افزايش نفوذپذيري يا اتساع عروقي، تراوش مواد مانند پروتئين هاي پلاسما از عروق خوني و ورود لوكوسيت ها بداخل ناحيه التهاب يافته را در برمي گيرد. در تحقيق حاضر، اثرات ضدالتهابي عصاره الکلي و اسانس برگ گياه Eucalyptus globulus در موش کوچک آزمايشگاهي نژاد   NMRIبررسي شد.
 روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، عصاره اتانلي و اسانس برگ گياه Eucalyptus globulus و داروي دگزامتازون به صورت درون صفاقي به موش کوچک آزمايشگاهي نژاد    NMRIتزريق گرديد. سپس جهت القا آدم، گزيلل به گوش حيوان تزريق گرديد. پس از گذشت 15 دقيقه، اثر ضدالتهابي گياه توسط ارزيابي افزايش نفوذپذيري ايجاد شده در عروق در تست ادم يا آماس گوش در حيوان بررسي گرديد. گروه هاي شاهد، سرم فيزيولوژيک و روغن آفتاب گردان را به ترتيب به عنوان حلال عصاره اتانلي و اسانس دريافت نمودند.
يافته ها: عصاره اتانلي برگ گياه با دوزهاي 100 و 200 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن و اسانس با دوزهاي 4/0 و 5/0 ميلي ليتر بر کيلوگرم وزن بدن فعاليت ضدالتهابي وابسته به دوز و معني داري را بر عليه التهاب حاد القا شده توسط گزيلل در تست ادم گوش نشان دادند و اثرات ضدالتهابي گياه همانند داروي دگزامتازون به عنوان داروي استاندارد ضدالتهاب بود.
نتيجه گيري: داده هاي تحقيق حاضر نشان داد كه برگ گياه Eucalyptus globulus داراي اثرات ضدالتهابي در موش است، اما تحقيق هاي بيشتري جهت دستيابي به اثرات درماني گياه مورد نياز است.