مقاله بررسي اثر ضدتشنجي عصاره متانولي گياه زيرفون در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 7 تا 15 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضدتشنجي عصاره متانولي گياه زيرفون در موش سوري
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه زيرفون
مقاله تشنج
مقاله پيکروتوکسين
مقاله پنتيلين تترازول
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم منش حسام
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وفازاده جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بعضي منابع به اثرات مفيد گياه زيرفون بر بيماريهاي عصبي از جمله تشنج، اشاره شده است از آنجاييکه مطالعه کلاسيک علمي در دسترس نمي باشد. در اين مطالعه به اثر عصاره متانولي پرکوله گياه (Tilia plathyphyllos) بر تشنج ناشي از پيکروتوکسين و پنتيلين تترازول در موش سوري پرداخته شد.
مواد و روشها: در اين تحقيق تجربي، گروههاي 5 تايي از موشهاي سوري از طريق تزريق داخل صفاقي با دوزهاي مختلف از عصاره متانولي پرکوله سرشاخه هاي گلدار گياه زيرفون (100، 200 و 300 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن ) پيش درماني شده و پس از 20 دقيقه به آنها پيکروتوکسين 10ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن يا پنتيلين تترازول 80 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن به صورت داخل صفاقي تزريق و ميزان تاثير عصاره در تاخير شروع حملات تشنجي، زمان مرگ ناشي از تشنج و در صد مرگ و مير در گروههاي آزمايش و کنترل، اندازه گيري و مقايسه گرديد.
يافته ها: پيش درماني حيوانات با دوزهاي 200 و 100 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن عصاره گياه زيرفون به ترتيب باعث تاخير در شروع حملات تشنجي ناشي از پيکروتوکسين از 208 ثانيه به 298 (p<0.05) و (p<0.01)570 ثانيه شد. دوز 200 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن از عصاره باعث تاخير تشنج ناشي از پنتيلن تترازول از 233 ثانيه به 351 ثانيه (p<0.01) شد. زمان مرگ موشها نيز با دوز 200 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن عصاره از 1237 به 1498 ثانيه (p<0.05) در مورد پيکروتوکسين و از 1973 به 2508 ثانيه (p<0.01) در مورد پنتيلن تترازول، به تاخير افتاد (p<0.05) درصد مرگ و مير ناشي از پيکروتوکسين و پنتيلن تترازول از 100% بترتيب به (p<0.05)%80 و (p<0.05)%40 رسيد.
نتيجه گيري: عصاره متانولي سرشاخه هاي گلدار گياه زيرفون باعث تاخير در شروع حملات تشنجي، تاخير در مرگ و کاهش درصد مرگ و مير ناشي از پيکروتوکسين و پنتيلن تترازول ميگردد و براي استفاده از آن بعنوان ضدتشنج، بايستي مطالعات تکميلي روي آن انجام شود.