مقاله بررسي اثر ضدعفوني آلپروسيد (AlproCid) در دندانپزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 34 تا 39 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضدعفوني آلپروسيد (AlproCid) در دندانپزشكي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضدعفوني
مقاله باكتري
مقاله آلودگي
مقاله آلپروسيد
مقاله ابزار دندانپزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري جميله بيگم
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: محبي شادي
جناب آقای / سرکار خانم: نويدنيا معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: آلپروسيد (AlproCid) فرآورده ضدعفوني كننده جديد با فرمولاسيون آلكيل آمين نوع سوم و آمونيوم چهار ظرفيتي است، كه به دليل اثر بخشي بالا مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين مطالعه تعيين اثر ضدعفوني وسايل و سطوح آلپروسيد در دندانپزشكي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي 30 نمونه از سطوح دندانپزشكي قبل و بعد از اثر دهي آلپروسيد جمع آوري شد. نمونه هاي جمع آوري شده توسط سوآب استريل مرطوب به آب مقطر، بر روي محيط هاي كشت بلاد آگار و شكلات آگار كشت داده شدند. بعد از انکوباسيون به مدت 24 ساعت در دماي 37 درجه سانتي گراد، نتايج بررسي گرديد. پس از تعيين هويت باكتري ها، تعداد كلوني هاي ميكروبي پس از مواجهه با آلپروسيد شمارش شدند. ديسك هاي آغشته به محلول آلپروسيد استفاده شد و هاله عدم رشد اندازه گيري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS نگارش 14 و آزمون مجذور کاي استفاده شد. حد معنادار بودن p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: پس از ضدعفوني با AlproCid كاهش معناداري در ميزان آلودگي هاي ميكروبي محيط و ابزار كار دندانپزشكي از نظر تعداد كل كشت هاي مثبت (از %86.7 به %0) و آلودگي چند ميكروبي (از %42.6 به %0) مشاهده شد. نتايج شمارش كلوني در مورد كليه باكتري هاي مورد استفاده در اين مطالعه كمتر از 105 در هر ميلي ليتر را نشان داد. در كليه نمونه ها هاله عدم رشد به قطر حداقل 10 ميلي متر بود. نتايج مطالعه in-vitro در مورد اثربخشي AlproCid بر سويه هاي مقاوم آزمايشگاهي نشان دهنده ميزان پايـين كلـوني ميكروارگانيسـم هاي استـاندارد (شـامل اشريـشياكلي، كلبسـيلا، پروتئــوس، انــتروكوك مـقاوم به ونـكومايسـين، استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين) پس از مواجهه با AlproCid بود. اين امر حاكي از اثر باكتريسيدال اين محصول بر سويه هاي استاندارد مورد آزمايش است.
نتيجه گيري:  AlproCidفرآورده ايده ال براي ضدعفوني كردن سطوح كاري در محيط دندانپزشكي است. زيرا عليرغم توان ضد عفوني بسيار بالا، به دليل عدم خاصيت خورنـدگي و عـدم ايجـاد بـقايا، مي تـوان به راحتي و به سرعت براي ضد عفوني كليه سطوح بكاربرد.