مقاله بررسي اثر ضد اضطرابي پيش داروي ديازپام رکتال با ميدازولام خوراکي در کودکان 6-2 ساله کانديداي عمل جراحي استرابيسم تحت بيهوشي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 34 تا 40 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد اضطرابي پيش داروي ديازپام رکتال با ميدازولام خوراکي در کودکان 6-2 ساله کانديداي عمل جراحي استرابيسم تحت بيهوشي عمومي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديازپام رکتال
مقاله ميدازولام خوراکي
مقاله آرام بخشي
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت نياكي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اداره صحيح كودكان و نوزادان پيش از بيهوشي مي تواند چالشي جدي براي متخصصان بيهوشي باشد. از آنجا که اضطراب جدايي از والدين مي تواند کودک را دچار عوارض آتي پس از عمل جراحي سازد، کاهش آن از طريق رويکردهاي رفتاري مناسب و يا تجويز پيش داروها ضروري است. در اين مطالعه سعي شده است تا تجويز دو بنزوديازپين (ديازپام رکتال و ميدازولام خوراکي) به صورت پيش دارو به منظور افزايش آرام بخشي کودک و کاهش اضطراب مورد مقايسه قرار گيرد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور طراحي و اجرا شد. در اين مطالعه نمونه ها از کودکان 6-2 ساله اي که کانديداي عمل جراحي تصحيح استرابيسم در طول سال هاي 87-1386 در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بوده و بستري و تحت بيهوشي قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. کودکان پس از انطباق با معيارهاي ورود و خروج در صورت رضايت والدين آنها وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفي ساده در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفتند. در گروه اول (گروه رکتال) ديازپام با دوز 0.5 ميلي گرم / كيلوگرم و در گروه دوم ميدازولام خوراکي با دوز 0.5 ميلي گرم / كيلوگرم استفاده شد. درجه آرام بخشي بر اساس درجه بندي رامسي بعد از اينکه بيمار بيدار و به ريکاوري منتقل شد ثبت گرديد. در تجزيه و تحليل داده ها، در صورت نرمال بودن توزيع داده هاي کمي براي مقايسه بين دو گروه از آزمون تست تي و در صورت عدم تبعيت، از آزمون مان – ويتني استفاده شد. در مورد متغيرهاي کيفي از آزمون کاي دو استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه 49 نفر در گروه ميدازولام و 48 نفر در گروه ديازپام جمعيت مورد مطالعه را تشكيل مي دادند. نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان آرام بخشي در گروه ديازپام رکتال قبل از القا بيهوشي و اتاق ريکاوري از ميدازولام خوراکي بهتر بود ولي اين ميزان به لحاظ آماري معني دار نبود. با اين حال در دو گروه ديازپام رکتال و ميدازولام خوراکي ميزان آرام بخشي نامناسب به ميزان
%34 و %39 به دست آمد.
نتيجه گيري: هر چند مطالعه حاضر نشان داد که ديازپام رکتال در مقايسه با ميدازولام خوراکي اثرات آرام بخشي بهتري به دست مي دهد با اين حال در  دو گروه موارد قابل توجهي از عدم آرام بخشي مشاهده مي شود که لازم است کنترل گردند.