مقاله بررسي اثر عوامل اقليمي و فيزيكي بر توان ديمزارهاي حوزه آبخيز طالقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مرتع از صفحه 90 تا 106 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عوامل اقليمي و فيزيكي بر توان ديمزارهاي حوزه آبخيز طالقان
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديمزار رها شده،‌ كشت ديم
مقاله عمق خاك
مقاله شيب
مقاله تناسب
مقاله حوزه آبخيز طالقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي ها نشان مي دهند از كل 12.6 ميليون هكتار ديمزارهاي موجود، در حدود چهار تا پنج ميليون هكتار در زمره ديمزارهاي كم بازده، پرشيب و رها شده قرار دارند. اين اراضي علاوه بر اينكه حداقل بهره دهي را دارند، در معرض فرسايش شديد و شستشوي دائم قرار گرفته و همه ساله قسمتي از لايه حاصلخيز و زنده خاك خود را از دست مي دهند. با توجه به اينكه فاكتورهاي بارندگي، شيب و عمق خاك از جمله عوامل موثر در بررسي تناسب ديمزارها مي باشد، لذا با استفاده از نقشه هاي كاربري اراضي سال 2001، همباران، شيب و عمق خاك، نقشه مناطق مناشب و نامناسب جهت كشت ديم در ديمزارهاي طالقان استخراج و نسبت به كنترل صحرايي نتايج بدست آمده از نقشه ها اقدام گرديد. بررسي اقليمي منطقه و نقشه هاي همباران نشان داد محدوديتي از نظر بارندگي براي كشت ديم وجود ندارد. با توجه به نتايج حاصل از نقشه ها و بازديدهاي صحرايي ملاحظه شد ديمزارهايي كه شرايط بسيار مناسب از لحاظ پارامترهاي اقليمي و فيزيكي دارند %28.5 از سطح حوزه آبخيز طالقان را به خود اختصاص داده اند و %71.5 از اراضي نيز بسيار نامناسب جهت كشت ديم تشخيص داده شد. بنابراين، براي مناسب بودن اراضي جهت كشت ديم داشتن سه شرط بارندگي بيش از 300 ميليمتر، عمق خاك مناسب و شيب كمتر از %12 الزامي است.