مقاله بررسي اثر 1- متيل سيكلوپروپن و تيمار گرمايي بر كيفيت پس از برداشت ميوه توت فرنگي رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه 29 تا 36 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر 1- متيل سيكلوپروپن و تيمار گرمايي بر كيفيت پس از برداشت ميوه توت فرنگي رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيمار گرمايي
مقاله متيل سيکلوپروين
مقاله توت فرنگي
مقاله انبارماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقومي مهشاد
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور مطالعه اثرات تيمارهواي گرم و 1- متيل سيكلوپروپن به تنهايي و در تركيب با يكديگر بر كيفيت و انبارماني ميوه توت فرنگي صورت گرفت. آزمايش بر پايه فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در 3 تكرار انجام شد.
تيمارها شامل تيمار گرمايي در دو سطح (دماي اتاق و 45oC به مدت 3 ساعت) و 1- متيل سيكلوپروپن در 2 سطح (0 و 1 ميكروليتر در ليتر) بودند. نمونه هاي موجود در هر تيمار در سردخانه با دماي صفر تا دو درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 90% براي مدت 20 روز قرار گرفتند. نمونه ها در روزهاي0 ، 5، 10، 15و 20 روز از سردخانه خارج و براي ايجاد شرايط مشابه خرده فروشي 24 ساعت در دماي اتاق 25 oC و رطوبت نسبي 70%) نگهداري شدند.
نتايج آزمايش ها نشان داد كه استفاده از تيمار گرمايي به تنهايي اثر معني داري روي درصد كاهش وزن، درخشندگي ميوه و شاخص رنگي a* نداشته ولي باعث حفظ سفتي بافت ميوه و جلوگيري از پوسيدگي گرديد.
كاربرد 1- متيل سيكلوپروپن باعث جلوگيري از توسعه رنگ قرمز ميوه (شاخص (a*، حفظ سفتي ميوه شده اما موجب افزايش پوسيدگي گرديد. تفاوت معني داري از نظر درصد كاهش وزن، درخشندگي ميوه، TA و TSS ميان ميوه هاي تيمار شده و شاهد مشاهده نشد. تيمار گرمايي و 1- متيل سيكلوپروپن هيچكدام تاثيري در ميزان ويتامين ث در دوره انبارماني نداشته اند. اثر تركيبي اين دو تيمار باعث جلوگيري از كاهش وزن، كاهش درخشندگي ميوه و حفظ سفتي بافت ميوه شد اما در جلوگيري از پوسيدگي موثر نبود.