مقاله بررسي اختلالات شخصيت در بيماران مبتلا به ايدز با الگوي رفتارهاي پرخطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه 292 تا 300 منتشر شده است.
نام: بررسي اختلالات شخصيت در بيماران مبتلا به ايدز با الگوي رفتارهاي پرخطر
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات شخصيت
مقاله ويروس نقص ايمني انساني
مقاله ايدز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندروم نقص ايمني اكتسابي (ايدز)، داراي ابعاد زيستي، رواني و اجتماعي است و سبب بروز انواع اختلالات رواني و عاطفي مي گردد. اين در حالي است كه اختلالات شخصيت نيز به نوبه خود مي تواند شرايط ابتلا به اين بيماري را فراهم آورد. لذا در اين پژوهش رابطه دو سويه اختلالات شخصيت و بيماري ايدز در مبتلايان با الگوي رفتارهاي پر خطر بررسي شده است.
مواد و روش ها: تحقيق حاضر به روش توصيفي – مقطعي صورت گرفت. 30 نفر از افراد مبتلا به ايدز كه از طريق رفتارهاي پر خطر آلوده شده و تحت پوشش مركز مشاوره بيماري هاي عفوني و رفتاري بودند، به عنوان گروه آزمايشي و 30 فرد سالم كه به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شده بودند، با استفاده از آزمون چند محوري شخصيتي باليني ميلون مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، آزمون t و من ويتني U، تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج حاصل بيانگر آن بود كه بيماران مبتلا به ايدز در مقايسه با گروه كنترل، در طي دوران رشد خود در مقياسالگوهاي شخصيت اجتنابي، اسكيزوتايپ، مرزي، پارانوئيد، سندروم هاي باليني، اضطراب، افسرده خويي، وابستگي به الكل و مواد مخدر، اختلال تفكر، افسردگي اساسي و اختلالات هذياني با افراد سالم به طور معناداري تفاوت داشتند (p<0.05).
نتيجه گيري: فرآيندهاي نامطلوب رشد رواني مي تواند سبب اختلال در رشد شخصيت شود و در نتيجه فرد را مستعد آلودگي با عوامل بيماري زا از جمله ايدز گرداند. اين در حالي است كه ابتلا به ايدز نيز مي تواند متغير اثرگذاري در بروز اختلالات عاطفي و رواني باشد.