مقاله بررسي ارتباط اختلالات اسكلتي عضلاني با نتايج حاصل از معادله فاكس و ضربان قلب حين كار، در كارگران يك كارگاه سدسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 55 تا 60 منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط اختلالات اسكلتي عضلاني با نتايج حاصل از معادله فاكس و ضربان قلب حين كار، در كارگران يك كارگاه سدسازي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسكلتي- عضلاني
مقاله حداكثر اكسيژن مصرفي
مقاله ضربان قلب حين كار
مقاله كارگران سدسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجي جبرائيل
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: پوريعقوب غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غيبي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در بين كارگران ساخت و ساز بالا بوده و اين كارگران بيشترين زمان كار خود را با پوسچرهاي نامناسب متعدد سپري مي كنند لذا پرداختن به بررسي وضعيت ارگونوميك و سلامت شاغلين اين صنعت حايز اهميت است.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي، تحليلي به روش مقطعي است كه در سال 1386-87 انجام شد. جامعه آماري پژوهش، كارگران يك كارگاه سدسازي در شهرستان تكاب 110) نفر مرد) و ابزار پژوهش پرسشنامه نورديك و دستگاه ديجيتال اندازه گيري ضربان قلب بود و براي برآورد ماكزيمم اكسيژن مصرفي افراد از معادله فاكس استفاده شد. نمونه گيري به روش تصادفي ساده بود در نهايت براي آناليز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين سابقه كار كارگران 36/866/86 ماه بود. بررسي ها نشان داد كه بيشترين شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در ناحيه كمر (%5.55) بوده و بين شيوع اختلالات با شغل، ساعات ايستاده و نشسته در حين كار، سابقه كار، سن، مصرف سيگار، تحصيلات، وزن، ماكزيمم اكسيژن مصرفي برآورد شده از طريق معادله فاكس و ضربان قلب اندازه گيري شده در حين كار رابطه معني داري بدست آمد (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نيز مشابه ساير تحقيقات در اين زمينه، نشان داد كه شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در كارگران سدسازي بالا بوده و همچنين با افزايش باركاري، ضربان قلب حين كار و ماكزيمم اكسيژن مصرفي كارگران نيز افزايش يافته است. لذا پيشنهاد مي شود در گزينش كارگران سدسازي كه كارهاي سنگين انجام ميدهند شرايط فيزيكي مطلوب بدني در نظر گرفته شده و مطابق با ظرفيت جسماني شغل مورد نظر واگذار شود و شرايط ارگونوميك كار اصلاح گردد.